Commissie Middelen 04 december 2019 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Tijdens de commissievergadering mag u uw visie en/of mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, Frank Wilschut, via telefoonnummer (023) 54 85 717 of per e-mail: griffie@heemstede.nl
  vergroten verkleinen laden...
 • Dit zijn stukken die aan de commissie worden voorgelegd voor advies aan de raad.
  vergroten verkleinen laden...
 • Jaarlijks stelt de raad de gemeentelijke belastingverordeningen vast. De tarieven voor 2020 zijn conform de door de raad vastgestelde begroting 2020.

  Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de belastingverordeningen 2020 als hamerpunt te agenderen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Ieder jaar wordt de Algemene Plaatselijke Verordening geactualiseerd.

  Toezegging: Het college zegt toe het antwoord dat naar het Buurt Comité Nova is gestuurd over de geluidsnorm ook aan de raad te zenden.

  Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de wijziging Algemene Plaatselijke Verordening als bespreekpunt te agenderen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Dit zijn collegebesluiten die aan de commissie worden voorgelegd om deze in de gelegenheid te stellen haar zienswijze kenbaar te maken. De raad hoeft hier niet over te besluiten.
  vergroten verkleinen laden...
 • 5

  Verblijfsaccommodatiebeleid

  Zienswijze commissie (B-stuk)
  Heemstede hecht waarde aan een prettig woon- en leefklimaat. Naar verwachting neemt het toerisme en daarmee ook de particuliere vakantieverhuur in de regio de komende jaren toe. Om een goede balans tussen wonen en leven en recreatief overnachten te bewaren, stelt Heemstede daarom net als gemeenten in de regio verblijfsaccommodatiebeleid op.

  Mw. Bontes heeft ingesproken over dit agendapunt.

  Toezegging: Het college zegt toe de vraag van D66 over de brandveiligheidsregels in relatie tot de vermindering van Airbnb-locaties schriftelijk te beantwoorden.

  Conclusie voorzitter: De commissie geeft een positieve zienswijze over het concept verblijfsaccommodatiebeleid. De commissie geeft het college het volgende mee:
  - Vergunning op adresniveau
  - Geen onbeperkte termijn vergunning
  - Evaluatiemoment
  De commissie geeft geen steun aan een idee om de verblijfslocaties per wijk te beperken en is verdeeld over vergunningsvrije eerste vijf dagen.
  vergroten verkleinen laden...
 • 6

  Concept-MRA Agenda 2.0

  Zienswijze commissie (B-stuk)
  Van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is de concept-MRA Agenda 2.0 ontvangen. Hierin zijn de doelen en ambities van de MRA voor de periode 2020-2024 vastgelegd. Tot en met 27 december 2019 kunnen wensen en opvattingen over de MRA Agenda worden ingediend.

  Toezegging: Het college zegt toe de zin “de regio en met name de gemeente Haarlem heeft bij een groot aantal acties haar bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen en is zeker bereid dat bij een aantal lopende programma’s (Bouwen en Wonen, actie 1.1 en Klimaatadaptatie) voort te zetten dan wel nieuwe acties te omarmen” te verduidelijken en de motie Groene Oase in de wensen en opvattingen Heemstede over de MRA agenda te benoemen.

  Conclusie voorzitter: De commissie geeft een positieve zienswijze over de concept MRA Agenda 2.0 en de reactie (wensen en opvattingen) die het college heeft gemaakt.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De Rekenkamercommissies van Bloemendaal en Heemstede hebben een gezamenlijk onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen de gemeenten Bloemendaal en Heemstede op het gebied van de automatisering en de informatisering. Het is aan de raad om te oordelen of de aanbevelingen uit het rapport worden overgenomen.

  Conclusie voorzitter: De commissie bedankt de Rekenkamercommissies voor het heldere
  rapport. Een van de raadsleden van de Rekenkamercommissie Heemstede zal een raadsvoorstel maken waarin de aanbevelingen uit het rapport worden overgenomen met een voorstel voor een evaluatiemoment.
  vergroten verkleinen laden...
 • Dit zijn stukken die aan de commissie worden voorgelegd voor advies aan de raad
  vergroten verkleinen laden...
 • Er komen veel ontwikkelingen op de gemeente af die invloed hebben op de informatievoorziening. Dit betreft zowel maatschappelijke, technologische ontwikkelingen als wet- en regelgeving en landelijke programma's. Deze ontwikkelingen zijn vertaald in de visie op informatievoorziening 2020-2024.

  Toezegging: Het college zegt toe twee jaarlijks in de P&C cyclus over de voortgang van de visie op informatievoorziening te rapporteren. Het college komt terug met een voorstel voor de vorm van deze voortgangsrapportage.

  Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de visie op informatievoorziening 2020-2024 als bespreekpunt te agenderen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente Heemstede is een zelfstandige gemeente en wil dat blijven. De gemeente werkt bestuurlijk samen met diverse andere gemeenten en overheden op verschillende terreinen omdat (brede) regionale samenwerking onontbeerlijk is voor een optimale dienstverlening aan inwoners en bestuurskracht als zelfstandige gemeente. De ambtelijke samenwerking met de gemeente Bloemendaal op het terrein van bedrijfsvoering draagt ook bij aan die doelstelling. Deze ambtelijke samenwerking is afgelopen jaren organisch tot stand gekomen en praktisch van aard. Om deze samenwerking af te bakenen is een kader opgesteld, mede op basis van de zienswijzen van de beide Raden.

  Mw. de Wit (CDA) doet een ordevoorstel om het kader voor de ambtelijke samenwerking Heemstede-Bloemendaal aan te houden tot na het gesprek met de raad van Bloemendaal. De
  meerderheid van de commissie (CDA, HBB, VVD en D66) is voor dit ordevoorstel. PvdA en GroenLinks zijn tegen.

  Besloten wordt om wel de al ingediende vragen van de VVD en GroenLinks mondeling in de commissie te behandelen.

  Conclusie voorzitter: De commissie houdt het kader voor de ambtelijke samenwerking Heemstede – Bloemendaal (A/B-stuk) aan tot na het gesprek met de raad van Bloemendaal.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Conclusie voorzitter: De aanvullende vragen over de Stichting Huizenaanpak worden schriftelijk beantwoord.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • - Stichting Huizenaanpak
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)