Commissie Middelen 12 februari 2020 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Tijdens de commissievergadering mag u uw visie en/of mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, Frank Wilschut, via telefoonnummer (023) 54 85 717 of per e-mail: griffie@heemstede.nl

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met het normenkader 2019 voor de accountcontrole van de jaarrekening van 2019.

  vergroten verkleinen laden...
 • Conclusie van de voorzitter: De commissie is tevreden met de ambities die in de conceptnota zijn
  weergegeven. Voor wat betreft GroenLinks kan het nog ambitieuzer.
  De commissie mist in de nota de prioritering en het beoogd resultaat en stuurt aan op een
  uitvoeringsprogramma van 2 jaar.
  De meerderheid van de commissie wil lef tonen, starten en niet te veel schrijven. VVD vraagt
  nadrukkelijk om een lange termijnvisie.


  De commissie geeft verder diverse suggesties mee waaronder:
  - Versneld invoeren ledverlichting voor straatverlichting (HBB en PvdA),
  - Concretisering en communiceren van plannen richting inwoners (D66),
  - De uitdraging van de voorbeeldfunctie van de gemeente en de communicatie hierover (VVD),
  - Duurzame mobiliteit (CDA) en de invoering van milieuzones voor wat betreft verkeer (GroenLinks).

   

  Toezegging wethouder Struijf:
  Het college onderzoekt of de nationale agenda laadinfrastructuur van invloed is op de
  gemeentelijke visie op laadpalen en informeert de commissie hierover.
  Het college stuurt de commissie het procesplan voor het vaststellen van de transitievisie
  warmte.

  vergroten verkleinen laden...
 • 5

  Concept evenementenbeleid

  Zienswijze commissie (B-stuk)

  De commissie geeft zijn zienswijze op de verwerking van de moties in het evenementenbeleid.


  Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met de verwerking van een deel van
  opdracht uit de motie ‘Sta op statiegeld’, de motie ‘Een rookvrije generatie’ en de motie
  ‘Openbare toiletten’ in het evenementenbeleid.

  vergroten verkleinen laden...
 • Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met de uitvoering van de motie evenementenweek en doet de motie af.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder Struijf informeert de commissie over de concept RES Amsterdam en over het verslag
  Lokaal Scenario Atelier RES.


  De commissie blikt terug op het Atelier in Heemstede en geeft de wethouder een aantal suggesties mee.

  vergroten verkleinen laden...
 • De actiepunten 20-04, Schulden van jongeren, 20-03, Bevindingen management letter, en 19-26 informatievoorziening worden afgedaan.

  vergroten verkleinen laden...
 • Dhr. Verrips informeert naar de geluidsoverlast bij het evenement Eats & Beats.

   

  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)