Commissie Samenleving 03 december 2019 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Tijdens de commissievergadering mag u uw visie en/of mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, Edith van der Hoek, via telefoonnummer (023) 54 85 717 of per e-mail: griffie@heemstede.nl.

  Mw. Kerkvliet, omwonende Kerklaan 41, dhr. Timmermans, omwonende Crayenesterschool, dhr. Windt, bestuur De Evenaar en dhr. Bronstring, college van bestuur Jong Leren, hebben zich aangemeld als inspreker voor agendapunt 5, Integraal Huisvestingsplan basisscholen 2019-2039.
  Mw. Verwey heeft zich aangemeld als inspreker voor agendapunt 11, Proces van het project Belvedère.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Werken levert veel op: sociale contacten, het gevoel erbij te horen en financiële onafhankelijkheid. Uitkeringsgerechtigden hebben echter niet altijd (direct) de mogelijkheid om een fulltime baan te vinden. Omdat parttime werken de afstand tot de arbeidsmarkt verkleint en mensen met parttime werk vaker uitstromen uit de uitkering dan mensen zonder parttime werk, willen wij het verrichten van parttime werk verder stimuleren.

  Conclusie van de voorzitter: Extra stimuleren parttime arbeid gaat als hamerpunt naar de raad.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad besluit de verordening Maatschappelijke Ondersteuning Heemstede 2020 vast te stellen. Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) o.a. met betrekking tot het abonnementstarief. Een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen wordt daarmee definitief van kracht. Met deze gewijzigde en tevens geactualiseerde verordening wordt geregeld dat inwoners met een Wmo-voorziening vanaf 2020 een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per kalendermaand betalen.

  Conclusie van de voorzitter: Verordening maatschappelijke ondersteuning gaat als hamerpunt na de raad.
  vergroten verkleinen laden...
 • In 2018 zijn de gemeente en de schoolbesturen voor primair onderwijs gestart met de ontwikkeling van een integraal huisvestingsplan (IHP) voor een periode van 20 jaar. Het conceptplan is het afgelopen jaar twee maal voor een zienswijze aan de commissie Samenleving aangeboden. In dit voorstel zijn de zienswijzen verwerkt in beslispunten waarover overeenstemming is bereikt met de schoolbesturen. Het IHP is een plan op hoofdlijnen en biedt een kader voor de investeringen in de gebouwen voor de basisscholen de komende jaren. De voortgang zal jaarlijks besproken worden met de schoolbesturen en elke vijf jaar zal het IHP herijkt worden.

  Mw. Kerkvliet, dhr. Timmermans, dhr. Windt en dhr. Bronstring spreken in.

  De commissie geeft de wethouder mee om de mogelijkheden te onderzoeken om De Evenaar te faciliteren om een plan uit te werken voor een alternatieve renovatiemethode van de school.

  Conclusie van de voorzitter: het Integraal Huisvestingsplan basisscholen is voldoende besproken in de eerst termijn. Het debat vindt plaats in de raad van december.

  Toezegging wethouder Struijf: De wethouder stuurt de commissie het parkeeronderzoek Kerklaan 41.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Mw. Verwey spreekt in.

  De commissie uit haar waardering voor de schenker en is dankbaar dat de schenker meedenkt en tot een oplossing wil komen.

  Toezegging wethouder Mulder: Het college gaat in gesprek met de schenker en de architect van het winnende ontwerp om te komen tot een oplossing waar zij zich beiden in kunnen vinden en neemt hierin de drie suggesties van de schenker mee.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Conform het collegeakkoord 2018-2022 is in de begroting 2019 een reserve van € 200.000,- opgenomen 'Nieuwe initiatieven 2018-2022'. Dit budget is bestemd voor inwonersinitiatieven en raadsinitiatieven op alle terreinen.
  Op basis van de ervaringen van het ontwikkeltraject participatie met inwoners en raadsleden 'Wij maken Heemstede'; lopende bewonersinitiatieven en het aantal aanmeldingen voor het huidige stimuleringsbudget, wordt de reserve ingezet voor: het verruimen van het stimuleringsbudget bewoners/buurtinitiatieven en een uitvoeringsbudget voor grotere initiatieven die regie en/of uitvoering van de gemeente vragen.

  De commissie vraagt naar de kaders van de projecten voor de budgetten van de reserve nieuwe initiatieven.

  Conclusie van de voorzitter: De invulling van de reserve nieuwe initiatieven wordt opgenomen in het raadsvoorstel over de uitvoeringsregels voor de budgetten, dat in voorbereiding is.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)