Commissie Samenleving 17 november 2020 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Mw. Caroline Heemskerk van IASZ geeft een presentatie over de Wet inburgering 2021.

  De commissie spreekt haar zorg uit over het realiseren van de verhoogde taakstelling voor het huisvesten van statushouders.

  Per 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. De reden hiervoor is dat het huidig inburgeringsstelsel te ingewikkeld en niet effectief is, de huidige wet schiet tekort. De samenhang tussen inburgering en meedoen – in de samenleving en op de arbeidsmarkt – ontbreekt.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De commissie gaat akkoord met de meerjarenonderhoudsplannen voor de tennisparken HBC en Merlenhove.

  Met zowel de tennisvereniging HBC als tennisvereniging Merlenhove is een huurovereenkomst gesloten, waarbij de gemeente Heemstede, de verhuurder, verantwoordelijk is voor de uitvoering en bekostiging van groot onderhoud en vervangingen aan het gehuurde. In dit kader is door ingenieursbureau KYBYS zowel voor Tennispark HBC als voor Tennispark Merlenhove voor de periode 2021 t/m 2030 een nieuw meerjarenonderhoudsplan opgesteld.
  Voordat de meerjarenonderhoudsplannen tennisparken HBC en Merlenhove 2021- 2030 door het college definitief worden vastgesteld en de financiële uitkomsten hiervan worden verwerkt wordt de commissie Samenleving in de gelegenheid gesteld om haar zienswijzen kenbaar te maken over beide plannen en de financiële uitkomsten daarvan.

  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie heeft moeite met het toewijzen van beleidsthema’s aan verschillende fasen van de coronacrisis en spreekt haar voorkeur ervoor uit om per thema de stappen in de verschillende fasen te beschrijven.

  De commissie geeft in ieder geval de volgende aandachtspunten mee: veiligheid, ventilatie gemeentelijke gebouwen, inrichting (veilige) buitenruimte, sociale cohesie, eenzaamheid (ook onder jongeren), inkomensverlies en schuldhulpverlening, omscholing en onderwijsachterstanden, arbeidsmarkt en economie en communicatie en het bereiken van jongeren.

  Sinds maart zijn er ook in Heemstede ingrijpende maatregelen getroffen om het coronavirus te bestrijden. Dit is helaas niet zonder consequenties. De maatregelen hebben economische, sociaal-maatschappelijke en financiële gevolgen. Heemstede staat voor een aantal grote uitdagingen. De gemeente wil adequaat handelen en de lokale samenleving waar mogelijk ondersteunen. In dit kader is een verdiepende onderzoek naar de impact van de coronacrisis in Heemstede uitgevoerd. Na analyse van het rapport zijn de knelpunten en kansen in kaart gebracht. In het eerste deel van de hieronder beschreven knelpunten en kansen geven we u ter informatie een stand van zaken van de uitvoering van een aantal kansen en knelpunten. Vervolgens vragen we uw zienswijze over de compleetheid en de focus van zeven gebleken thema’s. Tot slot vragen we uw zienswijze over de criteria voor prioritering van alle taken en projecten. Zodat in het voorjaar 2021 een voorstel met eventuele begrotingswijziging kan worden aangeboden. Daarmee wordt duidelijk welke inhoudelijke prioriteiten we stellen en hoe we de impact van deze crisis op de Heemsteedse samenleving beperken en welke kansen we daarin pakken.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Op verzoek van HBB en D66

  Bij de voorjaarsnota 2019 heeft de gemeenteraad een krediet van € 50.000 geautoriseerd voor een interne verbouwing van De Evenaar en De Ark. Met deze verbouwing krijgt De Evenaar meer ruimte. Deze kleine verbouwing is door een stijging van het aantal leerlingen bij De Ark niet meer mogelijk. Om het ruimtetekort toch snel en met zo min mogelijk kosten op te lossen is een noodlokaal op het schoolplein een mogelijkheid. Aan deze oplossing zijn nadelen verbonden en het schoolbestuur heeft de gemeente verzocht om een nieuwe optie, een dakconstructie nader te onderzoeken. Het college besluit dit nader onderzoek te financieren uit het budget dat voor de interne verbouwing door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld.

  Kernvragen HBB
  1. Welk deel van het budget van € 50.000,- wordt ingezet voor het onderzoek naar de financiële, ruimtelijke en technische haalbaarheid van een dakconstructie?
  2. Hoe gaat u ermee om als uit de resultaten van het onderzoek naar voren komt om de uitbreiding, met één lokaal via een dakconstructie, met de renovatie van de Evenaar te laten samenvallen?
  3. Welke afspraken hebben de scholen in Heemstede over het plaatsen van de aangemelde leerlingen bij ruimtegebrek in het schoolgebouw?
  4. Hoe kan de gemeente de scholen ondersteunen met een plaatsingsbeleid dat aansluit op de ruimte in het schoolgebouw?

  Kernvraag D66
  Ooit is er gesproken over een, door het schoolbestuur zelf voorgestelde, versneld project en alternatieve aanpak waardoor de school niet tot het eind van het huidige IHP plan hoefde te wachten. Het college was hier heel terughoudend over. Welke rol zou dit alternatieve plan nu alsnog kunnen spelen in de voorliggende problematiek?

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Toezegging wethouder Struijf: Het college onderzoekt hoe het de schooldirecteuren kan ondersteunen bij het bevorderen van kansengelijkheid voor kinderen.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)