Commissie Samenleving 20 oktober 2020 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  Laatste nieuws

  2 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Spreekrecht

  geen documenten

  Tijdens de commissievergadering mag u uw visie en/of mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, Edith van der Hoek, via telefoonnummer (023) 54 85 717 of per e-mail: griffie@heemstede.nl.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  C-stukken

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Onderzoek succesfactoren Sociaal Domein Heemstede

  Ter informatie (C-stuk)
  3 documenten

  Mw. Dana Teengs van stichting Rijk geeft een presentatie over het onderzoek.

  De gemeente Heemstede heeft tot nu toe niet te maken gehad met tekorten in het Sociaal Domein. Stichting Rijk heeft daarom voor de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar welke factoren de unieke (financiële) situatie in het Sociaal Domein Heemstede kenmerken.
  Het blijkt dat de inrichting van de toegang en de historische ervaring daarmee, de focus op lokaal en kwaliteit, de bereidheid voor doorontwikkeling en de grootte en inrichting van de gemeentelijke organisatie kenmerkend zijn voor Heemstede en een rol spelen bij de (financiële) situatie in het Sociaal Domein Heemstede.

  Kernvragen CDA
  •  Wat vindt het college van de reactie van de klankbordgroep Wmo?
  •  Wat heeft de inwoner van Heemstede aan dit onderzoek?
  •  Wat gaat het college doen met de conclusies en aanbevelingen?

  Kernvragen VVD
  Onderzoek succesfactoren Sociaal Domein Heemstede - Een helder en informatief stuk - maar er is een onderdeel uit het sociale domein dat wij missen: de rol van onderwijs in integraliteit en dus ook preventie.
  In hoeverre is het OOGO art. 167a meegenomen in het bekijken van de documenten en de ondersteunende rol die de daar gemaakte afspraken kunnen bieden? Als dat nog niet is gebeurd, zou onderwijs dan wel meegenomen kunnen worden als wij nadenken over verder versterking in het sociale domein?

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

   A-stukken

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4

  Vaststellen Verordening speelautomaten Heemstede 2020

  Advies aan Raad (A-stuk)
  5 documenten

  De raad stelt de Verordening speelautomaten Heemstede 2020 vast.
  De Verordening speelautomaten wordt herzien naar aanleiding van rechtspraak over schaarse vergunningen. 

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

   C-stukken

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5

  Regionale Corona Impact Monitor, editie augustus 2020

  Ter informatie (C-stuk)
  2 documenten

  Op verzoek van CDA en D66

  De impact van de Coronacrisis op de inwoners en ondernemers in Heemstede is groot. Hier willen we een beter beeld van hebben, zodat we dit kunnen vertalen in aandachtspunten, risico’s en kansen voor Heemstede. Het verdiepend onderzoek impact Coronacrisis in Heemstede bestaat uit verschillende onderdelen. Het eerste deel ‘regionale corona impact monitor’, is het kwantitatieve onderzoek naar sociaal maatschappelijk en economische impact en wordt ter kennisname naar de raad gestuurd. De monitor geeft inzicht in de gevolgen van Corona op het gebied van economie, noodmaatregelen werk en inkomen, de woningmarkt en sociaalmaatschappelijke gevolgen in de regio Kennemerland. In de vervolgonderzoeken wordt dieper ingegaan op de impact voor Heemstede.

  Kernvragen CDA
  •  Welke afwegingen heeft het college gemaakt met betrekking tot de handhaving?
  •  Hoeveel boetes zijn er uitgedeeld?
  •  Hoe verhoudt dat zich tot de ons omliggende gemeenten?

  Kernvragen D66
  Welke aandacht wordt in het onderzoek gegeven aan een van de meest kwetsbare groep in de gemeenschap - de ouderen. Welke waarde zou dit hebben en hoe zou dit versterkt kunnen worden?

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

   Overige punten

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 8

  Actiepuntenlijst

  5 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)