Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadsdiscussie, 19 september 2019 20:00:00

Algemene vergader informatie

Raadsdiscussie MRA - Waar zet de raad van Heemstede regionaal op in? Welke focus hebben we binnen de twee regionale speerpunten (mobiliteit en duurzaamheid)?

Datum:
19 sep. 2019, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Tijdens de raadsdiscussie mag u uw visie en/of mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, Frank Wilschut, via telefoonnummer (023) 548 56 37 of per e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl
 • 3 Mobiliteit

  1 document
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Te maken afwegingen (uit MRA-discussienotitie):
   Dat een bundeling van krachten in de MRA zijn vruchten afwerpt, blijkt uit het feit dat mede door de inspanningen van de MRA in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) middelen zijn vrijgemaakt voor de ontwikkeling van het Rottenpolderplein e.o. en de verbetering van het fietsparkeren rond stations (waaronder Station Heemstede- Aerdenhout). Maar waar zet Heemstede verder op in? Wordt de regionale Bereikbaarheidsvisie nog omarmd of moeten andere accenten worden gelegd? Is er voldoende aandacht voor bijvoorbeeld het verbeteren, c.q. aanleggen van fiets-, vaar- en wandelnetwerken, de rol van station Heemstede-Aerdenhout?
   Hoe regelen we de doorstroming van het verkeer in en rond de regio, ook in relatie tot woningbouwontwikkeling? Is de noordelijke rondweg om Hoofddorp de sleutel naar verbetering van de problematiek rond de N201? Hoe regelen we die rondweg en wie hebben we daarvoor nodig? Is daarbij een rol weggelegd voor de provincie? Hoe zorgen we dat de provincie die rol adequaat oppakt?
 • 4 Duurzaamheid

  1 document
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Te maken afwegingen (uit MRA-discussienotitie)
   Aan de hand van de RES-criteria moet de inzet voor Heemstede bepaald. Bij het opstellen van de (deel-)RES is het vooral zaak regionaal te zoeken naar warmtebronnen en afhankelijk van het resultaat daarvan de uiteindelijke energiemix bepalen. Daarnaast moet worden ingezet op onderzoek en inpassing nieuwe technologie;
   Wordt het principe van een realistisch concept-aanbod aan het Rijk om te voorkomen dat een nadere taakstelling van bovenaf wordt opgelegd gedeeld of kijken we alleen naar die voorzieningen die ruimtelijk inpasbaar zijn?
   Is heel Heemstede zoekgebied of moeten sommige waardevolle gebieden worden uitgezonderd?
   Beperkt Heemstede zich op het punt van circulaire economie tot het invullen van de eigen opgave of nemen wij een rol in de MRA-opgave?`

  Net als bij de energietransitie is klimaatadaptatie vooral een randvoorwaardelijk thema. Voor
  Heemstede zal een stresstest worden opgesteld en de conclusies daarvan zullen moeten leiden tot het uitvoeren van de nodige acties. De te maken afwegingen zijn dan ook beperkt tot:
   Welke opgave ligt er?
   Welk aandeel neemt Heemstede als het gaat om waterberging, calamiteitenberging en waterkwaliteit?
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Ruimte voor werken
  Te maken afwegingen (uit MRA-discussienotitie)
   kan een deel van het bedrijventerrein worden getransformeerd tot woningbouwlocatie of moet het hele bedrijventerrein juist zijn functie behouden om in de behoefte te voorzien?;
   Beantwoordt de regionale bereikbaarheidsvisie aan de Heemsteedse vraag op het punt van benodigde verbindingen? Zo niet, op welke ontbrekende verbindingen moet Heemstede inzetten?;
   moet Heemstede op het punt van recreatieve en toeristische ontwikkeling van de regio een proactieve koers varen en inspelen op de spreidingsbehoefte in de MRA? Zo ja, welk aandeel nemen wij dan? Zetten we daarbij alleen in op verblijfsrecreatie?;
   Hoe gaan we station Heemstede-Aerdenhout positioneren?


  Landschappelijke kwaliteit
  Te maken afwegingen (uit MRA-discussienotitie)
   Op welke van de bovenstaande sporen moet Heemstede vooral inzetten? Zijn er sporen zo belangrijk, dat Heemstede hierin de lead zou moeten nemen? Zijn er nog andere, niet benoemde aspecten, waarop ingezet zou moeten worden?;
   Is de opgave voor de energietransitie absoluut randvoorwaardelijk of zijn er gebieden of landschappelijke kernwaarden waar we echt van af moeten blijven? Welke uitgangspunten formuleren we daarvoor?;
   Hoe bewerkstelligen we duurzame financiering van het landschap?
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Aan het eind van de avond komen we tot een conclusie waarin duidelijk wordt waar de raad van Heemstede regionaal op in zet. Welke focus hebben we binnen de twee regionale speerpunten (mobiliteit en duurzaamheid)?