Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Tijdens de commissievergadering mag u uw visie en/of mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, Frank Wilschut, via telefoonnummer (023) 54 85 717 of per e-mail: griffie@heemstede.nl
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld het plan Haven van Heemstede vast te stellen als definitief ontwerp. Daarnaast worden voorstellen gedaan voor het beschikbaar stellen en tegelijk verhogen van het krediet, en voor het regelen van de exploitatie van de haven, inclusief het vaststellen van de tarieven van liggelden. De botenhelling zal worden gesitueerd ter hoogte van de Ringvaartlaan.

  Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de Ontwikkeling Haven van Heemstede als hamerpunt te agenderen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De colleges van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Velsen en Zandvoort en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben in gezamenlijkheid een Ontwikkelperspectief voor de Binnenduinrand opgesteld. Het Ontwikkelperspectief schetst hoe de overheden samen met maatschappelijke partners, ondernemers en bewoners het unieke en hoogwaardige landschap van de Binnenduinrand voor de toekomst veilig kunnen stellen en verder kunnen versterken. Het benoemt daarnaast de ambities en spelregels om dit toekomstbeeld te realiseren.
  De raad wordt voorgesteld het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand-Gedeelde Weelde vast te stellen en de fase van de uitvoeringsstrategie te starten door middel van het opstellen van een plan van aanpak.


  Dhr. Huigen (HVHB) spreekt in over dit agendapunt.

  Toezegging: Het college zegt toe een toelichting te geven op de financiën in het raadsvoorstel voor de aankomende raadsvergadering.

  Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het ontwikkelperspectief Binnenduinrand te agenderen als bespreekpunt o.a. om te combineren met de aangehouden motie ‘Groene Oase’.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op verzoek van de raad (motie ‘Geen asbest in de grond’) wordt voorgesteld het beleid voor hergebruik van grond in gemeente Heemstede aan te passen. Hiervoor zijn twee scenario's uitgewerkt. Deze worden vergeleken met het huidige beleid. Om de risico's van het hergebruik van asbesthoudende grond verder te verkleinen wordt voorgesteld een onderzoeksplicht in te stellen voor alle hergebruikte grond/bagger die valt onder reikwijdte van de Nota Bodembeheer in de gemeente en het aantal gevoelige locaties waarvoor de nulnorm voor asbest geldt bij toepassing van grond of (gerijpte) baggerspecie, uit te breiden.

  Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de aanpassing ‘Nota bodembeheer regio IJmond’ voor het grondgebied van gemeente Heemstede te agenderen als hamerpunt.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Op de percelen Patrijzenlaan 21-21D, Glipperweg 64 – 70 en De Nachtegaal 15 is een ontwikkeling voorzien, waarbij de huidige bebouwing wordt vervangen voor een nieuwbouwplan in de vorm van een hofje en een rijtje woningen (totaal 13 woningen). Glipperweg 72 is ook bij het plan betrokken. De eigenaar heeft dit pand voor eigen gebruik gekocht. Voor het beoordelen van het initiatief en het opstellen van een bestemmingsplan is een procesvoorstel opgesteld. Dit voorstel gaat over het vaststellen van dit procesvoorstel en deze voor te leggen aan de commissie Ruimte.

  Conclusie voorzitter: De commissie geeft een positieve zienswijze op het procesvoorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorgesteld wordt in te stemmen met de procesaanpak voor het project ‘Werkzaamheden in/rond Heemsteedse Dreef’. Dit project bestaat uit drie deelprojecten, waarvan de communicatie en uitvoering in samenhang worden opgepakt. De uitvoering van de drie deelprojecten zijn in principe ná elkaar gepland. Waar mogelijk worden projectonderdelen van de drie projecten gelijktijdig uitgevoerd om de hinder voor de omgeving en het verkeer zoveel als mogelijk te beperken.


  Mw. Rost van Tonningen spreekt in over dit agendapunt.

  Toezegging: Het college zegt toe de mogelijkheden en kosten in kaart te brengen voor het aanbrengen van fluisterasfalt op de Heemsteedse Dreef tussen het Julianaplein en Johan Wagenaarlaan.
  Toezegging: Het college zegt toe in dergelijke raadsvoorstellen ook een uitwerking te maken van de overwegingen die zijn gemaakt over de energietransitie.

  Conclusie voorzitter: De commissie geeft een positieve zienswijze over de procesaanpak.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In de commissievergadering Ruimte van 14 maart 2019 is het concept Actieplan Aanpak Verkeersdruk Heemstede besproken. Met de zienswijze van de commissie die verwerkt is het Actieplan Aanpak Verkeersdruk Heemstede vastgesteld en wordt tevens een statusupdate gegeven van de diverse projecten.

  Vraag van de fractie van D66: In de laatste commissievergadering gaf de wethouder aan dat uitvoering van 'oversteek Herenweg' vertraging had opgelopen door te geringe ambtelijke capaciteit. Hoe groot is deze ondercapaciteit en welk effect heeft dat op het voorliggende plan? (M.a.w. welke risico lopen de hier vermelde projecten / hebben reeds vertraging opgelopen / worden doorgeschoven?)

  Dhr. de Ronde (comité van Merlenlaan) en dhr. Geels spreken in over dit agendapunt.

  Conclusie voorzitter: Het Actieplan Aanpak Verkeersdruk Heemstede is voldoende besproken.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)