Commissie Samenleving 08 september 2020 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Mw. Verbeek spreekt in over inclusie en protesteren en demonstreren bij de Bloemenhovenkliniek.

  Tijdens de commissievergadering mag u uw visie en/of mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, Edith van der Hoek, via telefoonnummer (023) 54 85 717 of per e-mail: griffie@heemstede.nl.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met het verstrekken van een eenmalige bijdrage aan Kenter, wil de ontwikkeling bij de organisatie nauw volgen en wil een signaal afgeven aan de minister over de knelpunten in de specialistische jeugdzorg.

  Lokale steun Kenter Jeugdhulp gaat als hamerpunt naar de raad.

  Toezegging wethouder Struijf: De wethouder brengt de vraag van de commissie, om een signaal af te geven aan de minister over de knelpunten in de specialistische jeugdzorg, in in het regionaal overleg en informeert de commissie over de uitkomsten.

  De gemeenten in Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer hebben in 2019 een onderzoek ingesteld naar de bedrijfsvoering bij Kenter Jeugdhulp. Dit heeft geresulteerd in een verbeterplan. Hierin wordt als één van de oorzaken ook benoemd de tarieven die de gemeenten op basis van een aanbesteding per 1 januari 2018 betalen voor de jeugd- en opvoedhulp. Inmiddels is voor de producten jeugden opvoedhulp een nieuwe verweringsprocedure gestart die per 15 september 2020 moet leiden tot nieuwe reële tarieven. Met alle maatregelen uit het verbeterplan, inclusief de reële tarieven, zijn de financiële problemen voor Kenter Jeugdhulp nog niet opgelost. Om de zorgcontinuïteit zeker te stellen, is het eenmalig bieden van “lokale steun” aan Kenter Jeugdhulp passend.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De commissie spreekt over de kansenongelijkheid bij kinderen en de inzet van mogelijke instrumenten als huiswerkbegeleiding.
  CDA vraagt naar een overzicht van de totaalbudgetten begroot en gerealiseerd in een volgende rapportage.
  PvdA vraagt naar gegevens over de uitstroom uit de bijstand

  Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken

  Toezeggingen wethouder Struijf: De wethouder gaat in gesprek met de schooldirecteuren over kansenongelijkheid bij kinderen en brengt de commissie op de hoogte van de uitkomsten.

  Het college onderzoekt of het mogelijk is om de commissie een overzicht te verstrekken van de uitstroom uit de bijstand naar leeftijd en duur. De uitvoering van de per 2015 gedecentraliseerde taken in het sociaal domein wordt (half)jaarlijks gemonitord via een afzonderlijke (half)jaarrapportage.Voorgelegd wordt de Rapportage Sociaal Domein 2019 (Q1 t/m Q4).

  vergroten verkleinen laden...
 • op verzoek van D66

  VERVALLEN De vraag is schriftelijk beantwoord.

  De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van kwalitatief goede jeugdhulp aan haar inwoners. In vervolg op eerdere besluitvorming (19 mei 2020) wordt voor de inkoop van een aantal ambulante producten jeugd- en opvoedhulp voorgesteld bijgaand toelatingsdocument (inkoopdocument met programma van eisen) vast te stellen.

  Kernvraag D66
  Welke risico's kleven aan deze constructie en hoe gaat het college deze ondervangen?
  Achtergrond:
  Regionaal gaan wij een open house constructie aan voor de inkoop voor ambulante jeugdzorg. Sinds 1/8 is er een nieuwe wet Bibob waardoor alle overheidsopdrachten getoetst kunnen worden. Helaas is dit bij (half) open house aanbestedingen niet mogelijk. Voor aanbestedingen op dit vlak kan bijvoorbeeld niet onderzocht worden of de partij waarmee zaken gedaan gaat worden betrouwbaar is en geen fout geld inbrengt. PGB is bijvoorbeeld een bekend onderwerp voor fraude.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Op verzoek van D66

   

  D66 vraagt steun voor de campagne #500 kinderen en om als gemeente ons uit te spreken voor de opvang van alleenreizende kinderen die in Griekse vluchtelingen kampen verblijven.

  De commissie spreekt haar steun uit voor de campagne #500 kinderen.

  De wethouder informeert de commissie erover dat het college die ochtend ermee heeft ingestemd de campagne # 500 kinderen te steunen.

  Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)