Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Tijdens de commissievergadering mag u uw visie en/of mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, Frank Wilschut, via telefoonnummer (023) 54 85 717 of per e-mail: griffie@heemstede.nl.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De gemeenteraad, de raadscommissie Ruimte en het college worden verzocht om de geheimhouding op te heffen die nog ligt op (delen van) de documenten met betrekking tot het dossier Manpadslaangebied. Er is geen aanleiding om de geheimhouding op te heffen en voorgesteld wordt het verzoek af te wijzen.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Afgelopen jaar zijn er verkennende gesprekken gevoerd met de bij het Manpadslaangebied betrokken ontwikkelaars. De ontwikkelaars hebben een nieuwe visie voor het gebied ingediend. Deze visie van Delva is naast de door de commissie Ruimte geformuleerde uitgangspunten gelegd. Er zijn aanknopingspunten om met de ontwikkelaars verder te spreken over het in deze visie Delva aangegeven concept.

  vergroten verkleinen laden...
 • Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad de motie “Participatie Spaarne Gasthuis” aangenomen. De motie roept het college op het principebesluit van 21 april 2020 over een functie-uitbreiding bij het Spaarne Gasthuis in te trekken en eerst participatiekaders op te stellen. Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan deze motie.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In haar vergadering van 18 april 2019 heeft de raad, bij amendement, besloten de wenselijkheid en de vorm van welstandsbeleid voor heel Heemstede te evalueren en hierbij ook de inwoners te betrekken, zodat duidelijk wordt welke mate van welstand in Heemstede gewenst is. Hiervoor is door de onderzoeksbureaus Enneüs en Parantion een onderzoek uitgevoerd onder ervaringsdeskundigen en de inwoners van Heemstede. De uitkomst van beide onderzoeken is dat er grote waarde wordt gehecht aan het hebben van welstandsbeleid en een welstandscommissie.

  vergroten verkleinen laden...
 • De provincie Noord-Holland gaat renovatie-, onderhouds- en nieuwbouwwerkzaamheden aan de Cruquiusbrug uitvoeren. Het project ligt in de gemeenten Heemstede en Haarlemmermeer en een deel is strijdig met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Voor Heemstede is dit het bestemmingsplan ‘Herziening Landgoederen en Groene Gebieden’. Om de aanpassingen aan de brug planologisch in te passen wordt er door Gedeputeerde Staten een provinciaal inpassingsplan vastgesteld. De gemeenteraad wordt hierover nu gehoord

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Op verzoek van CDA geagendeerd met de volgende politieke kernvraag:

  Waarom noemt het college, in de gevallen waarbij de lantaarnpaal geheel wordt vervangen: 1. niet de mogelijkheid om de nieuwe lantaarnpaal technisch geschikt te maken voor het gebruik als laadpaal? 2. niet de mogelijkheid om bij de locatiebepaling van de nieuwe lantaarnpaal rekening te houden met een gecombineerde functie als laadpaal?

  Waarom wordt de besparing door de gedaalde kosten van LED verlichting niet aangewend voor het verhogen van het aantal laadpunten in Heemstede?

  Waaruit blijkt dat de aanbestedingstermijn van een maand realistisch voor andere aanbieders dan de huidige leverancier Allegro?

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)