Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Tijdens de commissievergadering mag u uw visie en/of mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, Edith van der Hoek, via telefoonnummer (023) 54 85 717 of per e-mail: griffie@heemstede.nl.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Mw. Dana Teengs van stichting Rijk geeft een presentatie over het onderzoek.

  De gemeente Heemstede heeft tot nu toe niet te maken gehad met tekorten in het Sociaal Domein. Stichting Rijk heeft daarom voor de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar welke factoren de unieke (financiële) situatie in het Sociaal Domein Heemstede kenmerken.
  Het blijkt dat de inrichting van de toegang en de historische ervaring daarmee, de focus op lokaal en kwaliteit, de bereidheid voor doorontwikkeling en de grootte en inrichting van de gemeentelijke organisatie kenmerkend zijn voor Heemstede en een rol spelen bij de (financiële) situatie in het Sociaal Domein Heemstede.

  Kernvragen CDA
  •  Wat vindt het college van de reactie van de klankbordgroep Wmo?
  •  Wat heeft de inwoner van Heemstede aan dit onderzoek?
  •  Wat gaat het college doen met de conclusies en aanbevelingen?

  Kernvragen VVD
  Onderzoek succesfactoren Sociaal Domein Heemstede - Een helder en informatief stuk - maar er is een onderdeel uit het sociale domein dat wij missen: de rol van onderwijs in integraliteit en dus ook preventie.
  In hoeverre is het OOGO art. 167a meegenomen in het bekijken van de documenten en de ondersteunende rol die de daar gemaakte afspraken kunnen bieden? Als dat nog niet is gebeurd, zou onderwijs dan wel meegenomen kunnen worden als wij nadenken over verder versterking in het sociale domein?

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De raad stelt de Verordening speelautomaten Heemstede 2020 vast.
  De Verordening speelautomaten wordt herzien naar aanleiding van rechtspraak over schaarse vergunningen. 

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Op verzoek van CDA en D66

  De impact van de Coronacrisis op de inwoners en ondernemers in Heemstede is groot. Hier willen we een beter beeld van hebben, zodat we dit kunnen vertalen in aandachtspunten, risico’s en kansen voor Heemstede. Het verdiepend onderzoek impact Coronacrisis in Heemstede bestaat uit verschillende onderdelen. Het eerste deel ‘regionale corona impact monitor’, is het kwantitatieve onderzoek naar sociaal maatschappelijk en economische impact en wordt ter kennisname naar de raad gestuurd. De monitor geeft inzicht in de gevolgen van Corona op het gebied van economie, noodmaatregelen werk en inkomen, de woningmarkt en sociaalmaatschappelijke gevolgen in de regio Kennemerland. In de vervolgonderzoeken wordt dieper ingegaan op de impact voor Heemstede.

  Kernvragen CDA
  •  Welke afwegingen heeft het college gemaakt met betrekking tot de handhaving?
  •  Hoeveel boetes zijn er uitgedeeld?
  •  Hoe verhoudt dat zich tot de ons omliggende gemeenten?

  Kernvragen D66
  Welke aandacht wordt in het onderzoek gegeven aan een van de meest kwetsbare groep in de gemeenschap - de ouderen. Welke waarde zou dit hebben en hoe zou dit versterkt kunnen worden?

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)