Gemeenteraad 18 april 2019 20:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Er is een vragenuur voor leden van de raad, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. De voorzitter bepaalt op welk tijdstip het vragenuur eindigt.
  laden...
 • laden...
 • De raad besluit:
  Akkoord te gaan om de eenmalige kosten in 2019 voor de transitiefase van de outsourcing ad. € 152.000 ten laste van de algemene reserve te brengen en de lagere bijdrage aan GRIT vanaf 2020 ten opzichte van de meerjarenbegroting mee te nemen in de kadernota 2020-2023.
  laden...
 • De raad besluit:
  a. de motie "Onderzoek afschaffen van welstandsbeleid" als afgedaan te beschouwen;
  b. de wenselijkheid en de vorm van welstandsbeleid onderdeel te doen zijn van de pilot "Woonwijken Noordwest";
  c. in de tussentijd de Welstandsnota 2016 Heemstede als toetsingskader voor de aanvragen omgevingsvergunning te handhaven.
  laden...
 • De raad besluit:
  1. Het kwaliteitsniveau van de gemeentelijke gebouwen te handhaven op sober doch doelmatig, overeenkomend met conditiescore 3 conform NEN 2767;
  2. Een incidentele extra storting te doen van € 128.000 in de voorziening "onderhoudsfonds woningen en gebouwen". Dit te verwerken in de voorjaarsnota 2019 en hier het saldo van de rekening 2018 nadrukkelijk bij te betrekken;
  3. In de begroting 2019 de storting in de voorziening "onderhoudsfonds woningen en gebouwen" te verlagen met €€ 346.100 en onder het subtaakveld 80307 een post "klein onderhoud woningen en gebouwen" op te nemen van € 346.100. Deze mutatie 2019 is budgettair neutraal;
  4. Vanaf 2020 de storting in de voorziening "onderhoudsfonds woningen en gebouwen" vast te stellen op € 685.000 structureel en tevens onder het subtaakveld 80307 Gebouwen en gronden een post "klein onderhoud woningen en gebouwen" op te nemen van € 346.100 structureel. Hierdoor ontstaat ten opzichte van de begroting 2019 een structureel nadeel van € 367.350;
  5. Het nadeel van structureel € 367.350,- te betrekken bij de kadernota 2020 - 2023;
  6. De panden Reggelaan 14 en Glipper Dreef 147 in verband met geplande sloop en/of verkoop in 2019 niet op te nemen in het MJOP 2020-2029;
  7. Voor de panden Meijerslaan 17, Kerklaan 61 en Lieven de Keylaan 24 voorlopig alleen klein onderhoud op te nemen in het MJOP 2020-2029 in verband met lopende planvorming;
  8. Voor het pand Overboslaan 28-32 voorlopig alleen klein onderhoud op te nemen en groot onderhoud door te schuiven in afwachting van verdere planvorming en voor dit pand tijdelijk een conditiescore lager dan 3 toe te staan.
  9. De gevolgen van de update van het strategisch karakter van het gemeentelijk onroerend goed betrekken bij het bepalen van de storting in de voorziening.
  laden...
 • laden...
 • 6

  Lijst ingekomen stukken

  Raad besluit over afdoening
  laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)