Gemeenteraad 18 april 2019 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Er is een vragenuur voor leden van de raad, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. De voorzitter bepaalt op welk tijdstip het vragenuur eindigt.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De raad besluit:
  Akkoord te gaan om de eenmalige kosten in 2019 voor de transitiefase van de outsourcing ad. € 152.000 ten laste van de algemene reserve te brengen en de lagere bijdrage aan GRIT vanaf 2020 ten opzichte van de meerjarenbegroting mee te nemen in de kadernota 2020-2023.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad besluit:
  a. de motie "Onderzoek afschaffen van welstandsbeleid" als afgedaan te beschouwen;
  b. de wenselijkheid en de vorm van welstandsbeleid onderdeel te doen zijn van de pilot "Woonwijken Noordwest";
  c. in de tussentijd de Welstandsnota 2016 Heemstede als toetsingskader voor de aanvragen omgevingsvergunning te handhaven.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad besluit:
  1. Het kwaliteitsniveau van de gemeentelijke gebouwen te handhaven op sober doch doelmatig, overeenkomend met conditiescore 3 conform NEN 2767;
  2. Een incidentele extra storting te doen van € 128.000 in de voorziening "onderhoudsfonds woningen en gebouwen". Dit te verwerken in de voorjaarsnota 2019 en hier het saldo van de rekening 2018 nadrukkelijk bij te betrekken;
  3. In de begroting 2019 de storting in de voorziening "onderhoudsfonds woningen en gebouwen" te verlagen met €€ 346.100 en onder het subtaakveld 80307 een post "klein onderhoud woningen en gebouwen" op te nemen van € 346.100. Deze mutatie 2019 is budgettair neutraal;
  4. Vanaf 2020 de storting in de voorziening "onderhoudsfonds woningen en gebouwen" vast te stellen op € 685.000 structureel en tevens onder het subtaakveld 80307 Gebouwen en gronden een post "klein onderhoud woningen en gebouwen" op te nemen van € 346.100 structureel. Hierdoor ontstaat ten opzichte van de begroting 2019 een structureel nadeel van € 367.350;
  5. Het nadeel van structureel € 367.350,- te betrekken bij de kadernota 2020 - 2023;
  6. De panden Reggelaan 14 en Glipper Dreef 147 in verband met geplande sloop en/of verkoop in 2019 niet op te nemen in het MJOP 2020-2029;
  7. Voor de panden Meijerslaan 17, Kerklaan 61 en Lieven de Keylaan 24 voorlopig alleen klein onderhoud op te nemen in het MJOP 2020-2029 in verband met lopende planvorming;
  8. Voor het pand Overboslaan 28-32 voorlopig alleen klein onderhoud op te nemen en groot onderhoud door te schuiven in afwachting van verdere planvorming en voor dit pand tijdelijk een conditiescore lager dan 3 toe te staan.
  9. De gevolgen van de update van het strategisch karakter van het gemeentelijk onroerend goed betrekken bij het bepalen van de storting in de voorziening.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 6

  Lijst ingekomen stukken

  Raad besluit over afdoening
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)