Commissie Middelen 16 oktober 2019 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Tijdens de commissievergadering mag u uw visie en/of mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, Frank Wilschut, via telefoonnummer (023) 54 85 717 of per e-mail: griffie@heemstede.nl
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 3

  Najaarsnota 2019

  Advies aan Raad (A-stuk)
  De najaarsnota verstrekt inzicht in de financiële positie van het lopende begrotingsjaar 2019. De budgettaire begrotingsconsequenties die uit deze najaarsnota voortvloeien, opgesomd in de hoofdstukken 2 (financiële mutaties 2019) en 3 (kredieten 2019) resulteren in een begrotingswijziging 2019.

  Toezegging: Het college zegt naar aanleiding van technische vragen van de VVD toe om het overzicht van maatregelen uit de winkelvisie die reeds zijn uitgevoerd (incl. geraamde plus definitieve kosten) en een overzicht van maatregelen die nog niet zijn uitgevoerd (inclusief openstaand budget) te delen met de raad.

  Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de najaarsnota 2019 als hamerstuk te agenderen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Dit voorstel heeft betrekking op de begroting 2020, inclusief de daarbij behorende meerjarenbegroting 2021-2023 en de eerste begrotingswijziging 2020. Jaarlijks stelt de gemeenteraad in november de gemeentelijke begroting vast met daarin een overzicht van inkomsten en uitgaven voor het komende jaar (lees 2020).

  Conclusie voorzitter: Het onderwerp is klaar voor verdere behandeling in de begrotingsraad van 8 november 2019.
  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente Heemstede is een zelfstandige gemeente en wil dat blijven. De gemeente werkt bestuurlijk samen met diverse andere gemeenten en overheden op verschillende terreinen omdat (brede) regionale samenwerking onontbeerlijk is voor een optimale dienstverlening aan inwoners en bestuurskracht als zelfstandige gemeente. De ambtelijke samenwerking met de gemeente Bloemendaal op het terrein van bedrijfsvoering draagt ook bij aan die doelstelling. Deze ambtelijke samenwerking is afgelopen jaren organisch tot stand gekomen en praktisch van aard. Om deze samenwerking af te bakenen is een kader opgesteld, mede op basis van de zienswijzen van de beide Raden. De huidige samenwerkingsovereenkomst is aangepast aan dit kader. Een concept daarvan is bijgevoegd.

  De commissie heeft bij het vaststellen van de agenda besloten om dit onderwerp van de agenda af te halen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Periodiek worden de reserves en voorzieningen en de omvang van het benodigde weerstandsvermogen aan een herijking onderworpen. De resultaten hiervan worden in de vorm van een nota aan de raad gepresenteerd. Het doel van de nota is de raad uitgebreid te informeren over welke reserves en voorzieningen er zijn in Heemstede en er wordt ingegaan op de omvang van de reserves en voorzieningen en het doel waarvoor ze in het leven zijn geroepen. Daarnaast worden de risico's in Heemstede geïnventariseerd teneinde de benodigde weerstandscapaciteit te kunnen beoordelen. Op deze wijze ontstaat een integrale notitie reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen 2019.

  Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de nota reserves en voorzieningen – weerstandsvermogen 2019 als hamerstuk te agenderen als de besluitpunten g en h uit het raadsbesluit zijn gehaald.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 7

  Motie groene leges

  Zienswijze commissie (B-stuk)
  Conform de motie "Groene leges" is onderzocht of vrijstelling of verlaging van bouwleges leidt tot een verduurzaming van het Heemsteedse woningbestand. Het is van belang het woningbestand in Heemstede te verduurzamen en zo een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen van het klimaatakkoord en de inwoners hiertoe te stimuleren. Uit het onderzoek komt naar voren dat vrijstelling of verlaging van bouwleges niet het effectieve middel is om dit doel te bereiken.

  Conclusie voorzitter: De commissie kan de uitwerking van het college volgen en vindt dat de motie is afgehandeld. De commissie geeft het college mee om de Rijkssubsidie actief onder de aandacht te brengen van inwoners.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)