Commissie Middelen 10 maart 2021 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Tijdens de commissievergadering mag u uw visie en/of mening geven aan de commissie Middelen door gebruik te maken van het spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, Frank Wilschut, via telefoonnummer (023) 548 5610 of per e-mail: griffie@heemstede.nl.

  Het moment van inspreken, de tijdsduur en de mogelijkheid van discussie worden bepaald door de voorzitter.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Om de regionale samenwerking te verbeteren en de betrokkenheid van de gemeenteraad te vergroten, is voor de regio Zuid-Kennemerland een nieuwe ‘governance’ uitgewerkt in een samenwerkingsconvenant plus daartoe behorende bijlagen. Wat nu voorligt zijn de conceptstukken, die als een voorgenomen besluit aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De gemeenteraad wordt gevraagd hierop een reactie (zienswijze) te geven. Op basis van die zienswijzen die uit de vier raden naar voren komen, wordt vervolgens een definitieve voordracht met formele instemming aan de vier gemeenteraden voorgelegd. Daarna zal het bestuursconvenant door het college namens de gemeente worden ondertekend.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het college legt de notitie stand van zaken strategisch onroerend goed en verduurzaming voor aan de commissie Middelen met als doel om de gevraagde helderheid te geven over:
  - het afwegingskader voor het strategisch gemeentelijk onroerend goed
  - overzicht gemeentelijk onroerend goed als vertrekpunt
  - het proces en de momenten van besluitvorming
  - de rollen van raad en college

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Met de verkoop van de Eneco aandelen heeft Heemstede in 2020 haar algemene reserve flink zien toenemen. De algemene reserve bevindt zich tevens boven het niveau voor de beschikbare weerstandscapaciteit wat, vanuit het oogpunt van een gezonde financiële situatie ten behoeve van het beheersen van risico’s, noodzakelijk wordt gezien conform de nota Reserves en voorzieningen 2019 . Er is dus sprake van een zo geheten surplus in de algemene reserve wat daarmee de aanleiding is voor een raadsbrede discussie.
  De raad heeft het college gevraagd een discussienota voor te bereiden voor dit raadsgesprek met betrekking tot de kaders voor de aanwending van de beschikbare gelden.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...