Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Agendapunt 4, Motie Ja-ja-sticker, wordt naar voren geschoven en behandeld voor agendapunt 3.

  Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijdens de commissievergadering mag u uw visie en/of mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, Edith van der Hoek, via telefoonnummer (023) 54 85 717 of per e-mail: griffie@heemstede.nl

  Dhr. Hugo Hölscher, voorzitter van de Adviesgroep Duurzaamheid, heeft zich aangemeld als inspreker voor agendapunt 4, Motie Ja-ja-sticker.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Voor u ligt een procesvoorstel inclusief planning om te komen tot een lokaal sportakkoord en uiteindelijk een nieuwe nota sport en bewegen. Met het beleidsplan sociaal domein 2020-
  2023 en richting de nieuwe aanbesteding van het sportcomplex per 1 juli 2024 is het college voornemens het onderdeel sport en bewegen verder uit te werken. Het opstellen van een lokaal sportakkoord vormt hiervan het startpunt.

  VVD geeft mee om ongeorganiseerde en individuele sporters en nieuwe sporten te betrekken bij het opstellen van het lokaal sportakkoord, maakt de wethouder attent op deelnemers uit een eerder onderzoek en vraagt aandacht voor social return on investments.
  PvdA vraagt aandacht voor het sporten in groepsverband met name voor jongeren.

  Conclusie van de voorzitter: Voldoende besproken.

  De commissie gaat akkoord met het proces lokaal sportakkoord en de nieuwe nota Sport en Bewegen.
  vergroten verkleinen laden...
 • 4

  Motie Ja-Ja Sticker

  Zienswijze commissie (B-stuk)
  De motie Ja Ja-sticker, zoals aangenomen door de Gemeenteraad op 14 september 2018, verzoekt het College 'onderzoek te doen naar de wijze waarop het systeem met een Ja-Ja Sticker het beste ingevoerd kan worden in Heemstede, zoals dat eerder in Amsterdam en Den Haag is gedaan en op welke wijze het beste draagvlak gecreëerd kan worden zodat het systeem positief ontvangen kan worden.'
  Met het beoogde Ja/Ja systeem kunnen inwoners met een Ja/Ja Sticker op de brievenbus aangeven wel reclamedrukwerk te willen ontvangen. Inwoners zonder sticker ontvangen
  geen reclamefolders en geen huis-aan-huisbladen. Huishoudens die nu geen sticker hebben, kunnen zo 34 kg papier per jaar besparen (landelijk gemiddelde).
  Uit de bijgevoegde Notitie Eerste resultaten Motie Ja/Ja Sticker blijkt dat de invoering van de Ja-Ja sticker veelomvattend is. Voor nader onderzoek en invoering van de Ja/Ja Sticker moet ambtelijke capaciteit vrijgemaakt of ingehuurd worden. Daarnaast is een voorbereidingskrediet noodzakelijk.

  Dhr. Hölscher spreekt in.

  GroenLinks geeft mee om voorlopig actieve spreiding van Nee-nee-stickers achterwege te laten om verwarring bij inwoners te voorkomen.
  De commissie vraagt aandacht voor het informeren van inwoners via huis-aan-huisbladen en andere kanalen.

  Conclusie van de voorzitter: Voldoende besproken.

  Een meerderheid van de commissie, VVD, D66, GroenLinks en PvdA, wil het proces voor invoering van de Ja-ja-sticker voortzetten, waar mogelijk de sticker per 1 januari 2021 invoeren en tijdens het proces landelijke ontwikkelingen nauw volgen.
  HBB ziet met zo veel onzekerheden meer in het optimaliseren van het huidige systeem van de Nee-nee-sticker dan het investeren in geld voor een nieuw systeem.

  Toezegging wethouder van der Have: Het college komt met een voorstel voor het voorzetten van het invoeren van de Ja-Ja-sticker met hierin opgenomen de (voorbereidings)kosten en ambtelijke inzet (LTP).
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Per 2015 zijn verschillende taken, gericht op het bieden van ondersteuning aan (thuiswonende) inwoners die belemmeringen ondervinden in hun functioneren als gevolg van beperkingen en problematiek, naar gemeenten gedecentraliseerd. Het betreft taken op het vlak van het Sociaal domein die zijn opgenomen de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet.
  Conform het gestelde in het Beleidsplan Sociaal Domein wordt de uitvoering van deze (nieuwe) taken in het Sociaal Domein gemonitord via rapportages. Bijgevoegd treft u in dit
  kader de Rapportage Sociaal Domein eerste halfjaar 2019 (Q1 en Q2 2019) aan.

  GroenLinks merkt op dat huishoudelijke ondersteuning toeneemt en huishoudelijke ondersteuning met begeleiding afneemt.

  Conclusie van de voorzitter: Voldoende besproken.

  Toezegging wethouder Struijf: Het college informeert de commissie over mogelijke achterliggende redenen van de toename van huishoudelijke hulp en de afname van huishoudelijke hulp met begeleiding.
  vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder Struijf informeert de commissie onder andere over de consultatieronde beleidsplan sociaal domein en het tekort bij STOPOZ.

  Mw. Hooij vraagt naar een verduidelijking van de planning integraal huisvestingsplan.

  Conclusie van de voorzitter: Voldoende besproken.
  vergroten verkleinen laden...
 • Dhr. Duinker informeert naar participatietrajecten die actief vanuit de samenleving komen.

  Mw. Van der Heijden informeert naar participatietrajecten die het college anders aanpakt.

  Mw. Hooij informeert naar de participatietrajecten rond het Havenkwartier.

  Conclusie van de voorzitter: Voldoende besproken.
  vergroten verkleinen laden...
 • Actiepunten 19-18, Vuurwerkwerkvrije straten en 19-19 Participatietrajecten worden afgedaan.

  Dhr. Lommerse heeft opmerkingen over de aard van de communicatie over vuurwerkvrije straten voor wat betreft de rol van de gemeente en handhaving.

  Toezegging wethouder Struijf: het college laat in de vervolgcommunicatie over vuurwerkvrije straten minder ruimte voor mogelijke andere interpretaties van de rol van de gemeente en handhaving.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)