Commissie Samenleving 01 december 2020 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • PvdA geeft het college mee om bij de aanpak van schuldenproblematiek ook vrijwilligers(organisaties) te betrekken.
  CDA vraagt aandacht voor de rol die de gemeenten zelf nemen bij het innen van vorderingen bij mensen met geldproblemen.

  Conclusies van de voorzitter: De commissie is akkoord met het beleidsplan schuldhulpverlening met de focus op vroegsignalering. Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024: Samen tegen schulden gaat als hamerpunt naar de raad.

  Toezegging wethouder Struijf: Het college stuurt de commissie een overzicht van de oninbare vorderingen die de gemeente heeft uitstaan. Schulden geven niet alleen persoonlijk leed, maar zijn voor de hele samenleving een probleem. Wij willen daarom dat zoveel mogelijk inwoners met geldzorgen bekend zijn met ondersteuning en zo vroegtijdig, goed en snel mogelijk worden geholpen. Samenwerking tussen overheden, maatschappelijke instellingen, leveranciers en inwoners (waaronder ondernemers en jongeren) is daarbij noodzakelijk. Met dit uitgangspunt in gedachten is in dit beleidsplan besloten tot een aanpak vroegsignalering schulden. Daarnaast wordt aanvullende dienstverlening beschikbaar gesteld voor en door ondernemers. Ook voor jongeren met geldzorgen is extra aandacht. Door deelname aan nieuwe initiatieven wordt de schuldhulpverlening bovendien sneller en effectiever. Een communicatiecampagne moet tot slot het taboe op geldzorgen doorbreken en het belang van de (vroegtijdige) hulp beter bekend maken.

  vergroten verkleinen laden...
 • D66 vraagt aandacht voor de samenwerking van organisaties op uitvoeringsniveau.

  Conclusie van de voorzitter: De commissie steunt de regionale aanpak en gaat akkoord met de regiovisie. Regiovisie ‘VERBINDEN EN VERSTERKEN’ in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling’ gaat als hamerpunt naar de raad. In het kader van het rijksprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis is een gezamenlijke regiovisie opgesteld voor de verbetering van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling door de gemeenten van de regio’s ZuidKennemerland, IJmond en Haarlemmermeer en ruim 50 betrokken externe organisaties. Met de vaststelling van de “Regiovisie VERBINDEN EN VERSTERKEN in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling” wordt de regionale koers voor de aanpak van deze problematiek voor de jaren 2020 tot en met 2024 bepaald.

  vergroten verkleinen laden...
 • Conclusie van de voorzitter: De commissie gaat akkoord met proceskader, de procesbeschrijving, en wil nu aan de slag. Uitwerking participatiebeleid: proceskader voor complexe opgaven waarover college en/of raad besluit gaat als hamerpunt naar de raad.

  Op 28 mei 2020 is het participatiebeleid door de raad vastgesteld. Hierin is een visie op, en een aantal algemene uitgangspunten voor participatie benoemd. In de uitganspunten staat wat we willen bereiken, maar nog niet hoe we dat precies gaan doen. Het ‘hoe’ krijgt vorm in een heldere website voor inwoners, een werkwijze voor de ambtelijke organisatie en een werkwijze (proceskader) dat bij complexe opgaven gebruikt moet worden om participatie van betrokkenen goed vorm te geven. Complexe opgave zijn grote wijzigingen in de leefomgeving met veel betrokkenen en verschillende belangen. Dit besluit betreft de vaststelling van laatstgenoemd proceskader voor complexe opgaven waar college en/of raad beslissingsbevoegd is.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met de uitvoering van de motie ‘Plaats voor buitenplaatsen op de Werelderfgoedlijst’ en doet de motie af.

  Op 28 november 2019 heeft de gemeenteraad de motie ‘Plaats voor buitenplaatsen op de Werelderfgoedlijst’ aangenomen. Ter uitvoering hiervan is een onderzoek naar de haalbaarheid uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van de uitkomsten hiervan en ziet verder geen mogelijkheden om de buitenplaatsen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO te krijgen. Met deze conclusie is uitvoering gegeven aan de motie “Plaats voor de buitenplaatsen op de Werelderfgoedlijst”.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)