Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Er is een vragenuur voor leden van de raad, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. De voorzitter bepaalt op welk tijdstip het vragenuur eindigt.
  vergroten verkleinen laden...
 • Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven bespreking in de gemeenteraad om tot een besluit te komen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het voorstel is aangehouden op 28 november 2019 in afwachting van beantwoording van vragen.

  De raad besluit:
  1. In te stemmen met het verlenen door het college van burgemeester en wethouders van een budgetsubsidie aan de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland voor de uitvoering van het bibliotheekwerk in Heemstede in de periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2023. De
  voorlopige subsidie voor het jaar 2020 bedraagt € 746.565 (zijnde € 520.184 personeelskosten en € 226.381 overige kosten).
  vergroten verkleinen laden...
 • Unaniem vastgesteld

  De raad besluit:
  1. Het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand-Gedeelde Weelde vast te stellen;
  2. De fase van de uitvoeringsstrategie te starten door middel van het opstellen van een plan van aanpak.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aangenomen met 13 stemmen voor en 6 stemmen tegen.
  Voor: GL, PvdA, HBB en D66
  Tegen: CDA en VVD

  De motie is behandeld bij agendapunt 4 over het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand
  vergroten verkleinen laden...
 • Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven geen verdere bespreking in de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad besluit:
  1. Het beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023 vast te stellen.

  Aangepaste documenten zijn ingevoegd.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad besluit:
  1. In te stemmen met het beleidsplan Minimabeleid 2020 - 2023 en met de toevoeging van €25.000 aan het 023 steunfonds.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad besluit:
  1. De Archiefverordening Heemstede 2020 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad besluit
  1. het voorliggende plan Haven van Heemstede vast te stellen als definitief ontwerp waarin de verhuur van boten en nachtverblijf voor passanten mogelijk is.;
  2. het in het investeringsprogramma 2019 voor de haven opgenomen bedrag te verhogen met € 250.000;
  3. het restantkrediet Haven van € 2.050.000 (dit is inclusief de verhoging) beschikbaar te stellen en dit krediet voor de BTW te splitsen in een te exploiteren deel van € 440.000 en een niet te exploiteren deel van € 1.610.000;
  4. het te exploiteren deel van de haven als ondernemer te exploiteren;
  5. de haven als één exploitatie aan te wijzen en het te exploiteren deel en het niet te exploiteren deel bij elkaar te betrekken;
  6. de afschrijvingstermijn van de Haven vast te stellen op 40 jaar;
  7. de onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Haven vast te stellen op € 50.000 per jaar gedurende 40 jaar en deze gelijk te laten lopen aan de afschrijvingstermijn van het investeringskrediet Haven;
  8. het tarief liggelden voor passanten vast te stellen op € 1,40 per meter per boot per nacht excl. BTW en excl. toeristen belasting
  9. het tarief liggelden voor de vaste ligplaatsen aan de Van den Eijndekade vast te stellen op € 1.315 excl. BTW;
  10. het tarief liggelden voor de vaste ligplaatsen bij de woningen aan de Ankerkade en de Industrieweg vast te stellen op € 870 excl. BTW;
  11. de tarieven voor liggelden jaarlijks te indexeren.
  12. de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot bijlage 3 (verseonnr. 718690) te bekrachtigen op grond van het bepaalde in artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad besluit:
  1. de wijziging "Nota bodembeheer regio IJmond" voor het grondgebied van Heemstede zoals in de scenario 3 weergegeven vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Unaniem aangenomen

  De motie is behandeld tijdens agendapunt 4 - Ontwikkelperspectief Binnenduinrand.

  Tijdens de begrotingsraad is de motie van de VVD ‘Groene Oase’ aangehouden voor bespreking in de raadsvergadering van 28 november 2019.
  vergroten verkleinen laden...
 • In de commissie Samenleving is de petitie ‘Handhaving vuurwerkverbod in Heemstede’ aangeboden. Naar aanleiding daarvan zijn vragen gesteld aan het college en is besloten om het onderwerp te bespreken in de raadsvergadering van 28 november 2019.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken

  Brief 7: betrekken bij informatiebijeenkomst Energiestrategie in januari 2020
  Brief 10: raad wil kennisnemen van het antwoord aan de briefschrijver
  vergroten verkleinen laden...
 • dhr de Valk over de Belvedere
  mw Pameijer over de kleur van Piet
  mw Timmer over Stichting Huizenaanpak
  dhr Radix over update komgrens Cruquiusweg
  mw van de Pieterman over parkeerterrein naast het station
  mw van de Pieterman over beleid fietsen bij het station
  dhr Duinker over inplementati evan de Omgevingswet
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)