Commissie Samenleving 12 januari 2021 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Dhr. Paul Hooftman, voorzitter van de gemeenschappelijke ondernemingsraad van Paswerk, heeft zich aangemeld als inspreker voor agendapunt 3, Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland.

  Dhr. Olivier Stulp, bestuurslid van basisschool De Evenaar, heeft zich aangemeld als inspreker voor agendapunt 4, Beschikbaar stellen krediet uitbreiding basisschool De Evenaar.

  Tijdens de commissievergadering mag u uw visie en/of mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, Edith van der Hoek, via telefoonnummer (023) 54 85 717 of per e-mail: griffie@heemstede.nl.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Dhr. Paul Hooftman spreekt in en nodigt de commissie uit voor een werkbezoek.

   

  Conclusie van de voorzitter: Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland gaat als bespreekpunt naar de raad op verzoek van CDA.

  CDA laat zich nader informeren over de doelgroep die gebruik maakt van Werkdag en het Buurtbedrijf in relatie tot het Participatiebedrijf.

  Toezegging wethouder Struijf: Het college informeert de commissie over de stand van zaken van de bedrijfsmatige dagbesteding bij Werkdag en Buurtbedrijf voordat de commissie spreekt over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van Paswerk.

  De gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en Zandvoort gaan een ‘Participatiebedrijf’ oprichten. De Gemeenschappelijke Regeling Paswerk en onderdelen van de Werkpas Holding worden hiervoor samengevoegd. De focus van het Participatiebedrijf wordt de organisatie van en toeleiding naar betaald werk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Dhr. Olivier Stulp spreekt in.

   

  Conclusie van de voorzitter: Beschikbaar stellen krediet uitbreiding basisschool De Evenaar gaat als bespreekpunt naar de raad.

  De raad gaat erover in gesprek of de gemeente meer wil bijdragen in de kosten van de uitbreiding van De Evenaar dan de wettelijke vastgestelde bedragen.

  HBB wint verdere informatie in over de (bouwkundige) risico’s van de uitbreiding.

  In het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2019-2039 is een interne verbouwing van De Evenaar en De Ark opgenomen zodat het ruimtetekort bij De Evenaar opgelost wordt. Voor deze aanpassing is een krediet van € 50.000 beschikbaar gesteld. Bij de uitwerking van dit plan blijkt deze oplossing niet mogelijk. De gemeente heeft als alternatief de plaatsing van een noodlokaal op het schoolplein voorgesteld. Het schoolbestuur heeft een tegenvoorstel gedaan. In dit voorstel wordt via een dakopbouw extra ruimte gecreëerd. Het bestuur vraagt de gemeente de bijdrage van € 250.000 voor het noodlokaal in te mogen zetten voor hun plan. Het college vraagt de raad om het benodigde extra krediet van € 200.000 hiervoor beschikbaar te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Conclusie van de voorzitter: Wensen en bedenkingen deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (A) gaat als hamerpunt naar de raad.

  Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland verzoekt de raad haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het besluit tot deelname aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV).

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Geagendeerd op verzoek van HBB

  Vraag:
  Is het WMO loket Heemstede ook ondergebracht onder het IASZ?  Met andere woorden, waarom alleen WMO loket Bloemendaal?

  Het Wmo loket Bloemendaal wordt per 1 mei 2021 organisatorisch ondergebracht bij de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Bloemendaal en Heemstede (IASZ), onder voorwaarde van akkoord van de gemeenteraden van Heemstede en Bloemendaal met aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociale Zaken 2016. De verwachting is dat het onderbrengen van het Wmo loket bij de IASZ zorgt voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de taken van het Wmo loket en voor een bredere basis binnen de IASZ waarmee de kwetsbaarheid wordt verkleind.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)