Gemeenteraad 18 december 2019 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • De raad voegt het raadsvoorstel "Aanwijzingsbesluit griffier, eerste plaatsvervangend griffier en tweede plaatsvervangend griffier" aan de agenda toe.

  De bespreekpunten "Baggerplan" en "AAnbevelingen Onderzoek rekenkamercommissies ICT-samenwerking" worden een hamerpunt.

  Het hamerpunt "belastingverordeningen 2020" wordt een bespreekpunt ovv de VVD.

  Met deze wijzigingen is de agenda vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

  Aansluitend zijn dhr Wilschut en mw van der Hoek beëdigd.

  vergroten verkleinen laden...
 • Er is een vragenuur voor leden van de raad, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. De voorzitter bepaalt op welk tijdstip het vragenuur eindigt.
  vergroten verkleinen laden...
 • Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven bespreking in de gemeenteraad om tot een besluit te komen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het besluit is unaniem vastgesteld.

  De raad besluit:
  in te stemmen met het verlenen door het college van burgemeester en wethouders van een budgetsubsidie aan de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland voor de uitvoering van het bibliotheekwerk in Heemstede in de periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2023. De voorlopige subsidie voor het jaar 2020 bedraagt € 746.565 (zijnde € 520.184 personeelskosten en € 226.381 overige kosten).

  vergroten verkleinen laden...
 • Het besluit is unaniem vastgesteld, met toezeggingen van het College.

  De raad besluit:
  1. In te stemmen met het Integraal Huisvestingsplan basisscholen 2019-2039 als kader voor de renovatie- en vernieuwbouwopgave van de basisscholen.
  2. In te stemmen met de aan de zienswijzen gekoppelde beslispunten:
  a) De nieuwbouw dan wel renovatie van de 10 basisscholen gedurende de looptijd van het IHP uit te voeren conform BENG en Frisse scholen klasse B.
  b) De scholen in het eerste tijdvak energie neutraal danwel gasloos uit te voeren en bij de uitvoering van de overige scholen per project bezien of er mogelijkheden zijn om extra duurzaamheidsmogelijkheden toe te passen.
  c) Het IHP in 20 jaar uit te voeren met een herijking elke 5 jaar.
  d) In 2021 onderzoek te doen naar de verhuizing van de Jacobaschool naar een gerenoveerde vm. Bronsteemavo en daarbij de toekomst van de huidige locatie van de Jacobaschool en de locatie van Humankind en Casca te betrekken.
  e) De kosten van de realisering van kinderopvang in de scholen voor te financieren.
  f) De lasten van de Nicolaas Beetsschool op traditionele wijze te financieren en een voorstel over de voor- en nadelen van alternatieve financieringsvormen uit te werken en op basis daarvan een besluit te nemen over de wijze van financiering van de overige scholen.
  3. De raad voor te stellen de volgende kredieten te autoriseren:
  a) Nieuwbouw gymzaal Nicolaas Beetsschool ad € 1.088.000.
  b) Nieuwbouw Nicolaas Beetsschool ad € 3.155.990.
  c) Voorfinanciering kinderopvang Nicolaas Beetsschool ad € 316.008.
  4. In te stemmen met de voorstellen opgenomen in bijlage 3 'reserve sociaal domein' van de nota reserves en voorzieningen 2019.
  5. De reserve integraal huisvestingsplan basisscholen in te stellen en in te stemmen met de voorstellen opgenomen in bijlage 3 'reserve integraal huisvestingsplan basisscholen' van de nota reserves en voorzieningen 2019 waarbij de positieve bijstelling inhaalafschrijvingslasten van in totaal € 620.000 wordt ingezet ter dekking van eventuele financiële knelpunten die zich tijdens looptijd van de uitvoering van het IHP kunnen voordoen.
  6. Van het surplus in de reserve sociaal domein ad € 4.537.411 in 2019 een bedrag van € 4.200.000 over te hevelen naar de (nieuw in te stellen) reserve integraal huisvestingsplan basisonderwijs en het restant ad € 337.411 toe te voegen aan de algemene reserve.
  7. De afschrijvingsduur renovatie schoolgebouw gelijk te stellen aan de termijn van 40 jaar voor verbouwkosten gebruiksduur verlengend overeenkomstig de nota activabeleid 2017, onderdeel gebouwen.
  8. Binnen de P&C-cyclus en bij nieuwe financiële ontwikkelingen tussentijds de raad op de hoogte te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De raad heeft het voorstel teruggegeven aan het College voor aanvulling

  vergroten verkleinen laden...
 • Het besluit is unaniem vastgesteld.

  De raad besluit:
  De wijziging van de Algemene plaatselijke verordening vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

  De raad besluit:
  1. Het Baggerplan 2020-2029 vast te stellen
  2. De jaarlijkse storting in de Voorziening Baggerplan vanaf 2021 structureel te verhogen met €25.000 naar €145.000 en dit de raad voor te leggen bij de besluitvorming in de kadernota 2021-2024.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.
  Aansluitend dankt de burgemeester de leden van de rekenkamercommissie voor hun jarenlange inzet.

  De raad besluit:
  1. Kennis te nemen van het rapport ‘Evaluatie van de samenwerking tussen Bloemendaal en Heemstede op het gebied van automatisering en informatisering’.
  2. De aanbevelingen uit dit rapport over te nemen.
  3. Het college op te dragen daarvoor een uitvoeringsprogramma met deelprojecten op te (doen) zetten.
  4. In het eerste helft van 2021 te rapporteren over de voortgang van het uitvoeringsprogramma.

  vergroten verkleinen laden...
 • Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven geen verdere bespreking in de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

  De raad besluit:
  1. de Verordening op de Rekenkamer Heemstede 2020 vast te stellen;
  2. de vergoedingen, te weten 200 euro per maand voor de voorzitter en 150 per maand euro voor de overige leden van de Rekenkamer, vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

  De raad besluit:
  1. In te stemmen met het verhogen van het premiebedrag parttime arbeid naar 50% van het wettelijk maximaal toegestane bedrag;
  2. Vast te stellen het Besluit wijziging Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Heemstede 2017.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

  De raad besluit:
  De verordening Maatschappelijke Ondersteuning Heemstede 2020 vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De verordeningen zijn unaniem vastgesteld.
  De raad besluit op een later moment te discussiëren over het opvangen van het tekort in de afvalstoffenheffing.

  De raad besluit:
  De volgende belastingverordeningen vast te stellen:
  a) Verordening onroerende-zaakbelastingen Heemstede 2020;
  b) Verordening afvalstoffenheffing Heemstede 2020;
  c) Verordening rioolheffing Heemstede 2020;
  d) Verordening leges Heemstede 2020;
  e) Verordening lijkbezorgingsrechten Heemstede 2020;
  f) Verordening precariobelasting Heemstede 2020;
  g) Verordening hondenbelasting Heemstede 2020;
  h) Verordening marktgelden Heemstede 2020;
  i) Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Heemstede 2020;
  j) Verordening liggeld woonschepen Cruquiushaven Heemstede 2020;
  k) Verordening parkeerbelastingen Heemstede 2020.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De raad heeft de geheimhouding bekrachtigd.

  Het College heeft informatie ter inzage gelegd voor uw raad over het aandeelhouderschap ENECO. Het College heeft besloten geheimhouding op te leggen op grond van het bepaalde in artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet, gelet op de belangen als genoemd in artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en het tweede lid, aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur.
  De raad wordt verzocht de geheimhouding te bekrachtigen

  vergroten verkleinen laden...
 • 14

  Lijst ingekomen stukken

  Raad besluit over afdoening
  De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken
  vergroten verkleinen laden...
 • Mw Pameijer informeert naar aanvragen voor vrijwillige vuurwerkvrije straten.

  Mw de Wit informeert naar het veegbeleid.

  Dhr Boeder over de informatievoorziening omgevingswet

  Mw Timmer over de motie tijdens de ALV VNG inzake financiering RES

  Mw Timmer informeert naar de beantwoording van openstaande vragen over de Stichting Huizenaanpak

  Dhr Radix over het C-stuk voor januari over de ondertekening Prestatieafspraken 2020 (wonen)

  Dhr Radix over de komgrens Cruquiusweg

  Dhr Keyser over de verkeersveiligheid op zebrapaden, mn Javalaan
  De wethouder zegt toe dat een medewerker ter plaatse gaat kijken en als daar aanleiding voor is met een advies zal komen over signaleringsmaatregelen.

  Mw Jagtenberg over de informatievoorziening omgevingswet

  Mw van de Pieterman over veiligheid bij de Kwakelbrug, gerelateerd aan honden.

  Mw Timmer informeert naar de beantwoording van openstaande vragen over de Stichting Huizenaanpak

  Dhr Radix over het C-stuk voor januari over de ondertekening Prestatieafspraken 2020 (wonen)

  Dhr Radix over de komgrens Cruquiusweg

  Dhr Keyser over de verkeersveiligheid op zebrapaden, mn Javalaan
  De wethouder zegt toe dat een medewerker ter plaatse gaat kijken en als daar aanleiding voor is met een advies zal komen over signaleringsmaatregelen.

  Mw Jagtenberg over de informatievoorziening omgevingswet

  Mw van de Pieterman over veiligheid bij de Kwakelbrug, gerelateerd aan honden.
  De burgemeester zegt schriftelijke antwoorden toe.

  Dhr Kremer over de evaluatie pilots vuurwerk(vrij), inclusief indicatie van de kosten.

  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)