Commissie Middelen 13 november 2019 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Tijdens de commissievergadering mag u uw visie en/of mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, Frank Wilschut, via telefoonnummer (023) 54 85 717 of per e-mail: griffie@heemstede.nl
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De huidige Archiefverordening uit 2016 is niet meer in lijn met de heersende wetgevingsleer. Dit betreft onder andere de principes dat hogere wetgeving niet in lagere wordt herhaald en dat taken die aan het college van B&W zijn opgedragen niet door de gemeenteraad worden vastgesteld.

  Tegen de achtergrond van de digitalisering en verhoging van de juridische kwaliteit is de archiefverordening ook aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving.

  Naar aanleiding van suggesties van gemeenten, het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI) en de Brancheorganisatie Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) is het toezicht verduidelijkt op de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden en, de opname van particuliere archieven in de archiefbewaarplaats.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 4

  Motie 'Leges lonen'

  Zienswijze commissie (B-stuk)
  De mate van kostendekkendheid voor titel II van de legesverordening (de bouwleges) is berekend op 62%. Naar aanleiding van de motie 'Leges lonen' wordt voorgesteld de leges voor de activiteit bouwen te verhogen van 2,7% van de bouwsom naar 2,9% van de bouwsom, met een minimum van € 175 en deze verhoging te verwerken via de Legesverordening 2020.
  vergroten verkleinen laden...
 • 5

  Lantaarnpaal als laadpaal

  Zienswijze commissie (B-stuk)
  Bij de vaststelling van het Beleidsplan Openbare Verlichting 2018-2022 is bij amendement aangenomen de mogelijkheid te onderzoeken lichtmasten te benutten als laadpaal voor elektrische auto’s. Na onderzoek is gebleken dat op dit moment dit nog te veel problemen oproept om dit te kunnen toepassen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Dit procesvoorstel beschrijft het proces om te komen tot het beleid Duurzaam Heemstede 2020 - 2024. De duurzaamheidsambities van Heemstede worden vertaald in uit te voeren beleid voor de komende 4 jaar. Het resultaat van het proces is een integraal en verbindend beleid met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma op jaarbasis.

  Vraag van de fractie van VVD: Sinds januari 2019 staat: ’Nota Duurzaamheid 2020-2024’ voor Q4 op de lange termijn planning. Nu krijgen wij in deze commissie het procesvoorstel aangeboden.
  -Wanneer kunnen we de nota Duurzaamheid verwachten?

  Vraag van de fractie van GroenLinks: Fase 2 van het procesvoorstel behelst de kaders definiëren en een instrumentarium voor de meetbaarheid en de mate van impact gezamenlijk definiëren. Met als resultaat duidelijke kaders.
  -Hoe en wanneer wordt de raad erbij betrokken om de kaders mede te bepalen en vervolgens vast te stellen?
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • toegevoegd aan de agenda
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)