Commissie Middelen 15 januari 2020 20:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • Tijdens de commissievergadering mag u uw visie en/of mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, Frank Wilschut, via telefoonnummer (023) 54 85 717 of per e-mail: griffie@heemstede.nl

  laden...
 • Dit zijn stukken die aan de commissie worden voorgelegd voor advies aan de raad
  laden...
 • Het college stelt de raad voor het controleprotocol ten behoeve van de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 en 2020 vast te stellen.
  laden...
 • De Commissie van Verkopende Aandeelhouders, Eneco en het consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co. Inc. hebben op 25 november 2019 overeenstemming bereikt over de voorgenomen verkoop van de Eneco aandelen tegen een overnamebod van € 4,1 miljard. Indien de raad van Heemstede akkoord gaat met de verkoop én in totaal driekwart (75%) van alle aandelen voor verkoop worden aangeboden kan de gemeente Heemstede circa € 36,7 miljoen tegemoet zien.
  Het college heeft 29 augustus 2017 besloten om de aandelen in het energiebedrijf in principe te willen verkopen, de gemeenteraad heeft op 28 september 2017 besloten hiermee akkoord te gaan (het principebesluit). Nu bekend is wie Eneco naar verwachting overneemt en wat de hoogte van het bod is zal het college de raad voorstellen om alle Eneco aandelen van de gemeente Heemstede definitief te verkopen. Elk van de aandeelhoudende gemeenten dient nu een definitief besluit te nemen over de verkoop van haar aandelenbelang in Eneco. In de komende periode zullen de raden van de aandeelhoudende gemeenten "ja" of "nee" moeten zeggen tegen het bod. Zo ook de gemeente Heemstede.
  laden...
 • 5

  Zuid-Kennemer Agenda

  Advies aan Raad (A-stuk)

  De gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort, die samen de (deel)regio Zuid-Kennemerland vormen, hebben de Zuid-Kennemer Agenda opgesteld.
  De Zuid-Kennemer Agenda biedt een basis voor samenwerking tussen de gemeenten in Zuid-Kennemerland en geeft de gezamenlijke prioriteiten weer. De agenda bepaalt de reikwijdte van de lokale omgevingsvisies en geeft richting aan de afspraken en relaties met belangrijke partners, zoals de regio's IJmond en Haarlemmermeer, de Provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam.
  De raad wordt voorgesteld de Zuid-Kennemer Agenda vast te stellen.

  laden...
 • De raad heeft besloten tot oprichting van een Rekenkamer Heemstede. De raad benoemt drie leden van de Rekenkamer Heemstede voor de duur van zes jaar.
  laden...
 • laden...
 • Vast agendapunt commissie Middelen

  laden...
 • Dit zijn collegebesluiten die aan de commissie worden voorgelegd om deze in de gelegenheid te stellen haar zienswijze kenbaar te maken. De raad hoeft hier niet over te besluiten
  laden...
 • Met de gemeentelijke opgave voor het verduurzamen van het onroerend goed, is het belangrijk om helder te hebben welke gebouwen en gronden voor de gemeente noodzakelijk zijn om te behouden in haar portefeuille. Er zijn voorwaarden opgesteld waaraan de portefeuille getoetst wordt.

  laden...
 • Dit zijn collegebesluiten die het college ter informatie aan de raad stuurt. De raad hoeft hierover niet te besluiten. Deze stukken worden alleen op verzoek van een raadslid geagendeerd.
  laden...
 • Als voorloper op de controle van de jaarrekening 2019 voert de accountant tussentijds een interim controle uit. In een managementletter worden de tussentijdse bevindingen daarvan gerapporteerd. Het college geeft een reactie hierop. De managementletter en de reactie van het college worden ter kennisname naar de raad verstuurd (commissie Middelen). Tevens worden deze stukken besproken in de Auditcommissie.

  Op verzoek van D66 geagendeerd met de volgende vraag:
  Punt 4.4: Onrechtmatige aanbesteding.
  Dit is een onrechtmatigheid die ook al eerder voorgekomen is en toen aangepakt zou worden ter voorkoming van herhaling. Aan de auditcommissie is een verklaring gegeven waarom dit nu toch weer gebeurd is. Deze verklaring wordt ook hier in dit collegestuk verwoord.

  Vraag:
  • Dit is niet genoemd bij bespreking van ICT en outsourcing plannen. Welke plannen bestonden toen om dit te voorkomen? Waarom kon het toch niet, zoals toegezegd, voorkomen worden?

  Op verzoek van VVD geagendeerd met de volgende vragen:
  Onrechtmatige inhuur van IT personeel gecontinueerd in 2019 (na constatering onrechtmatigheid bij jaarrekening 2017 en zou ultimo 2018 zijn beëindigd).

  Vragen:
  • Waarom zijn voor externe inhuur IT personeel geen maatregelen genomen ‘ultimo 2018’ ter voorkoming van opnieuw onrechtmatigheid jaarrekening 2019?
  • Waarom loopt ‘externe inhuur IT personeel’ door tot begin 2020? En wat is de kans op ‘onrechtmatigheid jaarrekening 2020’?
  Er zijn drie risicogebieden bij aanbesteding gesignaleerd onlangs (sept 2019) te weten: IT, externe inhuur en meerjarige onderhoudscontracten.
  • Wat zijn de leerpunten voor a) IT en b) externe inhuur?
  laden...
 • Waternet heeft een onderzoek uit laten voeren naar de kansen van restwarmte uit water vanuit de WRK leiding. Een leiding hiervan loopt door Heemstede en biedt daarmee kansen voor restwarmte uit water als alternatief voor warmte uit aardgas. Voorgesteld wordt om een eerste haalbaarheidsstudie voor Heemstede uit te laten voeren. Partijen hebben in een intentieovereenkomst afspraken met elkaar vastgelegd om zich actief in te zetten om te komen tot een succesvolle haalbaarheidsstudie.

  Op verzoek van VVD geagendeerd met de volgende vragen:
  Blz. 1/4
  ‘Waternet heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de kansen van restwarmte uit de WRK leiding’
  • Wat zijn de resultaten van dit onderzoek? Welke opbrengst?

  ‘Regionale Structuur Warmte’ (Op de foto ‘Energie en Ruimte’ zie ik de mogelijkheden, niet de vraag)
  • Wat is de warmtevraag in Heemstede?

  Blz. 3/4
  ‘Beperkte invloed op de omgeving’
  • Is de huidige infrastructuur in Heemstede geschikt? Van WRK leiding naar huizen?

  Blz. 3/4
  ‘Eerder onderzoek kansen riothermie Heemstede’
  • Waar kan ik de resultaten van dit onderzoek vinden? Ik zie het niet bij ‘Dossier RES’

  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)