Commissie Middelen 15 januari 2020 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter stelt voor om agendapunt 10 ‘Intentieovereenkomst haalbaarheidsstudie restwarmtebenutting Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland leiding van Waternet’ van de agenda af te halen. De technische vragen zijn naar behoren beantwoord.


  Verder stelt de voorzitter voor om agendapunt 8 ‘Toekomst Heemsteedse onroerend goedportefeuille’ naar voren te halen in verband met de komst van vier insprekers op dit agendapunt.
  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • Tijdens de commissievergadering mag u uw visie en/of mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, Frank Wilschut, via telefoonnummer (023) 54 85 717 of per e-mail: griffie@heemstede.nl

   

   Dhr. Schotman heeft ingesproken over de agendapunten ‘Verkoop van aandelen Eneco Groep N.V.’ en de ‘Regionale energiestrategie’.


   Mw. Veldkamp, Dhr. Hasselbaink, Dhr. Huigen en Mw. Boonstra hebben ingesproken over agendapunt 8 ‘Toekomst Heemsteedse onroerend goedportefeuille’.

  vergroten verkleinen laden...
 • Dit zijn stukken die aan de commissie worden voorgelegd voor advies aan de raad
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college stelt de raad voor het controleprotocol ten behoeve van de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 en 2020 vast te stellen.

   

  Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2019 en 2020 gemeente Heemstede als hamerpunt te agenderen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Toezegging: Het college zegt toe in april met een bespreeknotitie te komen: ‘Hoe om te gaan met de Eneco opbrengsten’.


  Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de verkoop van aandelen Eneco Groep N.V. als hamerpunt te agenderen.

  vergroten verkleinen laden...
 • 5

  Zuid-Kennemer Agenda

  Advies aan Raad (A-stuk)

  Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de Zuid-Kennemer agenda als hamerpunt te agenderen. Daarbij aangetekend dat er wel zorgen zijn over het verschil tussen de uitkomst van de Heemsteedse woondiscussie en de Zuid-Kennemeragenda.

  vergroten verkleinen laden...
 • De raad heeft besloten tot oprichting van een Rekenkamer Heemstede. De raad benoemt drie leden van de Rekenkamer Heemstede voor de duur van zes jaar.

   

  Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de benoeming leden Rekenkamer Heemstede als hamerpunt te agenderen en de leden van de Rekenkamer in de raad van januari te benoemen.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vast agendapunt commissie Middelen

  vergroten verkleinen laden...
 • Dit zijn collegebesluiten die aan de commissie worden voorgelegd om deze in de gelegenheid te stellen haar zienswijze kenbaar te maken. De raad hoeft hier niet over te besluiten
  vergroten verkleinen laden...
 • Met de gemeentelijke opgave voor het verduurzamen van het onroerend goed, is het belangrijk om helder te hebben welke gebouwen en gronden voor de gemeente noodzakelijk zijn om te behouden in haar portefeuille. Er zijn voorwaarden opgesteld waaraan de portefeuille getoetst wordt.

   

  Toezegging: Het college zegt toe te komen met een uitgebreide notitie met daarin:
   Een tijdslijn
   Een verduidelijking van het komende proces
   Een verduidelijking over de rol van de raad.

  Daarnaast zegt het college toe de raad te informeren als inwoners worden geïnformeerd over dit dossier.

   

  Conclusie voorzitter: De commissie is overwegend positief over de beslisboom en de gekozen systematiek. Over de invulling en de uitkomsten zijn nog twijfels. De commissie heeft aangegeven meer inzicht te willen in de financiën, zowel van het onderhoud als van de verduurzaming van alle panden. Tevens dringt de commissie erop aan om over de uiteindelijke lijst mee te kunnen beslissen in plaats van alleen maar geïnformeerd te worden.

  vergroten verkleinen laden...
 • Dit zijn collegebesluiten die het college ter informatie aan de raad stuurt. De raad hoeft hierover niet te besluiten. Deze stukken worden alleen op verzoek van een raadslid geagendeerd.
  vergroten verkleinen laden...
 • Als voorloper op de controle van de jaarrekening 2019 voert de accountant tussentijds een interim controle uit. In een managementletter worden de tussentijdse bevindingen daarvan gerapporteerd. Het college geeft een reactie hierop. De managementletter en de reactie van het college worden ter kennisname naar de raad verstuurd (commissie Middelen). Tevens worden deze stukken besproken in de Auditcommissie.

   

  Toezegging: Het college zegt omwille van de tijd de ingediende vragen schriftelijk te beantwoorden.

  Op verzoek van D66 geagendeerd met de volgende vraag:
  Punt 4.4: Onrechtmatige aanbesteding.
  Dit is een onrechtmatigheid die ook al eerder voorgekomen is en toen aangepakt zou worden ter voorkoming van herhaling. Aan de auditcommissie is een verklaring gegeven waarom dit nu toch weer gebeurd is. Deze verklaring wordt ook hier in dit collegestuk verwoord.

  Vraag:
  • Dit is niet genoemd bij bespreking van ICT en outsourcing plannen. Welke plannen bestonden toen om dit te voorkomen? Waarom kon het toch niet, zoals toegezegd, voorkomen worden?

  Op verzoek van VVD geagendeerd met de volgende vragen:
  Onrechtmatige inhuur van IT personeel gecontinueerd in 2019 (na constatering onrechtmatigheid bij jaarrekening 2017 en zou ultimo 2018 zijn beëindigd).

  Vragen:
  • Waarom zijn voor externe inhuur IT personeel geen maatregelen genomen ‘ultimo 2018’ ter voorkoming van opnieuw onrechtmatigheid jaarrekening 2019?
  • Waarom loopt ‘externe inhuur IT personeel’ door tot begin 2020? En wat is de kans op ‘onrechtmatigheid jaarrekening 2020’?
  Er zijn drie risicogebieden bij aanbesteding gesignaleerd onlangs (sept 2019) te weten: IT, externe inhuur en meerjarige onderhoudscontracten.
  • Wat zijn de leerpunten voor a) IT en b) externe inhuur?

  vergroten verkleinen laden...
 • Dit agendapunt is bij de vaststelling van de agenda van de agenda gehaald.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Conclusie voorzitter: De actiepunten 19-17, 19-19, 19-23 en 19-25 worden afgedaan. Actiepunt 19-18 blijft op de actiepuntenlijst staan.

  vergroten verkleinen laden...
 • Mw. Pameijer vraagt naar het overnemen van schulden van jongeren.
  Toezegging: Het college zegt toe de raad te informeren over de aanpak jongeren en schulden.


  Dhr. Verrips vraagt naar het schone-luchtakkoord.

  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)