Commissie Ruimte 09 december 2019 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Tijdens de commissievergadering mag u uw visie en/of mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, Frank Wilschut, via telefoonnummer (023) 54 85 717 of per e-mail: griffie@heemstede.nl
  vergroten verkleinen laden...
 • Dit zijn stukken die aan de commissie worden voorgelegd voor advies aan de raad
  vergroten verkleinen laden...
 • 3

  Baggerplan 2020-2029

  Advies aan Raad (A-stuk)
  Voorgesteld wordt om het Baggerplan 2020 - 2029 vast te stellen en de jaarlijkse storting in de Voorziening Baggeren hierop aan te passen.

  Toezegging: het college zegt toe een aanvulling te geven over de actualisatie van het Baggerplan naar aanleiding van de PFAS-norm.

  Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het Baggerplan 2020-2029 als bespreekpunt te agenderen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Dit zijn collegebesluiten die aan de commissie worden voorgelegd om deze in de gelegenheid te stellen haar zienswijze kenbaar te maken. De raad hoeft hier niet over te besluiten
  vergroten verkleinen laden...
 • In de wijk Merlenhoven is het afgelopen half jaar proefgedraaid met een nieuwe manier van afvalinzameling, het zogenaamde 'omgekeerd inzamelen' (plastic, metaal / blik en drinkpakken aan huis en restafval naar een verzamelcontainer in de wijk). Het resultaat van de proef is een halvering van het aantal kilo's restafval per inwoner; van meer dan 200 kg naar 92-98 kg. Hiermee behalen we de landelijke VANG-doelstelling van 2020. Per inwoner is er 55kg GFT minder in het restafval terecht gekomen. Van de inwoners is 75% tevreden tot heel tevreden over de nieuwe manier van inzamelen, doet 98% actief mee en vindt 88% van het inwoners het positief tot heel positief als deze nieuwe manier van inzamelen in heel Heemstede zou worden ingevoerd. Tot er besluitvorming is geweest over nieuw afvalbeleid stellen we voor deze inzamelingsmethode (na het verlopen van de proefperiode) voort te zetten.


  Mw. Zwarter en mw. Baneke hebben ingesproken over dit agendapunt.

  Conclusie voorzitter: De commissie geeft een positieve zienswijze over de resultaten van de afvalproef Merlenhoven en kijkt uit naar de expertavond in februari waar de raad wordt geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden van afvalscheiden.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vast agendapunt van de commissie Ruimte
  vergroten verkleinen laden...
 • Vast agendapunt van de commissie Ruimte.

  Conclusie voorzitter: De commissie geeft aan een wens te hebben voor een maandelijkse Heemsteeds overzicht over de Omgevingswet met in rood de wijzigingen ten opzichte van de vorige maand.
  Het onderwerp is voldoende besproken.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)