Commissie Ruimte 19 november 2020 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter stelt voor i.v.m. insprekers de agenda te wijzigingen: na agendapunt 2 ‘spreekrecht inwoners’, agendapunt 4 ‘Aanbevelingen oversteekplaats Adriaan Pauwlaan – Herenweg’, dan agendapunt 6 ‘Actualisatie toekomstbestendige begraafplaats’ en daarna agendapunt 7 ‘Groot onderhoud Heemsteedse Dreef, asfaltonderhoud om vervolgens de voorgestelde agendavolgorde op te pakken.

  De agenda wordt op deze wijze vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • Tijdens de commissievergadering mag u uw visie en/of mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, Frank Wilschut, via telefoonnummer (023) 54 85 717 of per e-mail: griffie@heemstede.nl.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om invoering duurzaam afvalbeleid 2020-2030 als bespreekpunt te agenderen omdat een meerderheid van de commissie adviseert het raadsvoorstel terug te geven aan het college om de nodige wijzigingen door te voeren voor de raad van december.

  vergroten verkleinen laden...
 • Mw. Carton, dhr. Vroon, dhr Stoffers en dhr. te Beest hebben ingesproken bij dit agendapunt.

  Toezegging: Het college geeft een terugkoppeling op het slim inregelen van de verkeerslichten bijvoorbeeld alleen aanzetten tijdens schooltijden.

  Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de aanbevelingen oversteekplaats Adriaan Pauwlaan – Herenweg als bespreekpunt te agenderen. De bespreekpunten zijn het betrekken van inwoners bij het vervolg en de uitrit Adriaan Pauwlaan.

  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie wordt gevraagd om de door de commissie Ruimte opgelegde geheimhouding niet op te heffen en daarmee het verzoek af te wijzen.

  Stemming:
  Voor (niet opheffen): dhr. P.C. Keyser (HBB), mw. Jagtenberg (HBB), dhr. Kremer (HBB), dhr. de Zeeuw (GL) en mw. Pameijer (PvdA).
  Tegen (wel opheffen): mw. Stam (VVD), dhr. Radix (VVD), mw. van der Hoff (D66) en dhr. Boeder (CDA).

  Conclusie voorzitter: Vijf stemmen voor, vier stemmen tegen dat betekent dat het voorstel is aangenomen en de commissie Ruimte de opgelegde geheimhouding niet opheft en daarmee het verzoek afwijst.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Dhr. de Bruijn (HVHB) heeft ingesproken bij dit agendapunt.  

  Conclusie voorzitter: De commissie geeft een positieve zienswijze. De commissie geeft het college mee om te kijken naar alternatieve/moderne vormen en om verder te kijken dan de gestelde 5 jaar. Verder roept de commissie het college op om te denken aan duurzaamheid en voorzichtig te zijn met de prognose.

  vergroten verkleinen laden...
 • Dhr. Klinkhamer heeft ingesproken bij dit agendapunt.

  Ordevoorstel dhr. Boeder (CDA): Nu beantwoording van het college op de gestelde vragen en het B-stuk opnieuw agenderen voor de commissie Ruimte van december.
  De commissie is het eens met het voorstel van dhr. Boeder.

  Toezegging: Het college informeert de commissie over de levensduur van de Lanckhorstlaan.

  Conclusie voorzitter: Voor nu voldoende besproken en het B-stuk ‘Groot onderhoud Heemsteedse Dreef, asfaltonderhoud’ komt in de commissie Ruimte van december terug.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Dhr. Boeder (CDA) geeft aan dat zijn vragen vervallen en daarmee het agendapunt ook.

  vergroten verkleinen laden...
 • Dhr. Boeder (CDA) geeft aan dat zijn vragen vervallen en daarmee het agendapunt ook.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Dhr. Boeder (CDA) vraagt naar de vervolggesprekken Manpadslaangebied.

  Mw. Stam (VVD) vraagt naar het programma van eisen Spaarne Gasthuis.

  Toezegging: Het college kijkt of de tender van het Spaarne Gasthuis ook beschikbaar gesteld kan worden aan de raad.

  Mw. van der Hoff (D66) vraagt naar de voortgang Belvedere.

  vergroten verkleinen laden...
 • Dhr. Boeder (CDA) herhaalt oproep voor het naar voren halen in de planning van zaken die nu voor 2021 Q4 gepland staan.

  Mw. van der Hoff (D66) vraagt naar de gevolgen van de omgevingsverordening Noord-Holland.

  vergroten verkleinen laden...
 • Conclusie voorzitter: De commissie stemt in met het afdoen van actiepunt 20-29 Plastic.
  Actiepunt 19-30 blijft nog staan in afwachting van de bespreking in de raad.
  Actiepunt 20-18 blijft nog staan in afwachting van de bespreking in de volgende commissie Ruimte.
  Actiepunt 20-27 blijft nog staan in afwachting van de reactie van het college op de oproep dhr. Boeder om zaken in de planning naar voren te halen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Dhr. Radix (VVD) vraagt naar de Komgrens Cruquiusweg en naar een motie die is aangenomen in Haarlem over het on-hold zetten van de aanpassing Schipholweg.

  Dhr. Boeder (CDA) vraagt naar het tijdspad oversteekplaats Raadhuisstraat.

  Toezegging: Het college komt terug met een tijdspad oversteekplaats Raadhuisstraat.

  Mw. Stam (VVD) vraagt naar de horeca bij de Haven van Heemstede en kondigt vragen aan voor het vragenuur van de raad hierover. 

  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)