Commissie Ruimte 16 januari 2020 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Mw. Jagtenberg en dhr. Lommerse hebben zich afgemeld voor vanavond. Dhr. Radix zal dhr. Lommerse vervangen als voorzitter van de commissie.

   

  De voorzitter stelt voor om in verband met een aantal aanwezigen voor het actiepunt ‘Groot onderhoud Heemsteedse Dreef’ het actiepunt na het spreekrecht inwoners apart te behandelen. De rest van de actiepuntenlijst wordt behandeld na agendapunt 9.


  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • Tijdens de commissievergadering mag u uw visie en/of mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, Frank Wilschut, via telefoonnummer (023) 54 85 717 of per e-mail: griffie@heemstede.nl

   

   Dhr. Mol (namens comité van Merlenlaan) heeft ingesproken over het doorgaand vrachtverkeer.

   

  Toezegging: Het college zegt toe om overzicht/inzicht te geven in de herijking van wegen (o.a. de cijfers/metingen van de OD IJmond) en de acties die openstaan over het ontwerp actieplan geluid.


   Mw. Carton heeft ingesproken over de oversteek Herenweg Adriaan Pauwlaan.


  Toezegging: Het college zegt toe een terugkoppeling te geven binnen twee weken wat er op korte termijn gaat gebeuren in het onderwerp ‘oversteek Herenweg Adriaan Pauwlaan’ en geeft daarbij een status update van het onderzoek.


   Dhr. Slop heeft ingesproken over het actiepunt 19-37 ‘Groot onderhoud Heemsteedse Dreef’


   Dhr. Slagmolen heeft ingesproken over agendapunt 3 ‘Aanvullende voorschriften parkeren’ en agendapunt 9 ‘Overzicht bouwprojecten’.


   Mw. Priem heeft ingesproken over agendapunt 5 ‘Vasstellen inrichtingsplan Slottuin II’.

  vergroten verkleinen laden...
 • Conclusie voorzitter: Het actiepunt blijft staan zodat de fracties tijd hebben om dit actiepunt te bespreken.

  vergroten verkleinen laden...
 • Dit zijn stukken die aan de commissie worden voorgelegd voor advies aan de raad
  vergroten verkleinen laden...
 • Door een wijziging van de woningwet zijn de stedenbouwkundige bepalingen uit de Bouwverordening, waaronder de parkeernormbepaling, komen te vervallen. Het parkeerbeleid zoals vastgesteld in de ‘Nota Parkeernormen Heemstede’, is daarom momenteel niet rechtstreeks afdwingbaar. Door het bestemmingsplan ‘aanvullende voorschriften parkeren’ komen de regels voor het parkeren in geldende bestemmingsplannen te vervallen en wordt de ontstane leemte gerepareerd.Gedurende de termijn van terinzagelegging van het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

   

  Toezegging: Het college zegt toe om in het overzicht bouwprojecten terug te koppelen over het alternatieve plan van dhr. Slagmolen.


  Conclusie voorzitter: De commissie adviseert om het bestemmingsplan ‘Aanvullende voorschriften parkeren’ als hamerpunt te agenderen.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vast agendapunt commissie Ruimte

  vergroten verkleinen laden...
 • Dit zijn collegebesluiten die aan de commissie worden voorgelegd om deze in de gelegenheid te stellen haar zienswijze kenbaar te maken. De raad hoeft hier niet over te besluiten
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 20 februari 2018 heeft het college besloten om het ontwerp inrichtingsplan Slottuin II ter inzage te leggen. Het inrichtingsplan bepaalt de inrichting van de openbare ruimte in het nieuwe wijkje Slottuin, waaronder begrepen de aanleg en aansluiting van riolering, leidingentracé, bestrating, verlichting, enzovoort. Na ontvangst van enkele inspraakreacties op het ontwerp inrichtingsplan en het verwerken van enkele ontwerpopgaven kan het inrichtingsplan worden vastgesteld. Het college vraagt de raad hierbij om een zienswijze.

   

  Toezegging: Het college zegt toe de inwoners uit te nodigen voor een gesprek en de commissie over de uitkomst te informeren.


  Toezegging: Het college zegt toe zo snel mogelijk alle argumenten voor of tegen een inrit op een rij te zetten en deze toe te sturen naar de commissie.


  Conclusie voorzitter: De commissie is positief over het inrichtingsplan Slottuin II. Het is wel nodig dat het college in gesprek gaat met de inwoners zoals toegezegd.

  vergroten verkleinen laden...
 • Dit zijn collegebesluiten die het college ter informatie aan de raad stuurt. De raad hoeft hierover niet te besluiten. Deze stukken worden alleen op verzoek van een raadslid geagendeerd.
  vergroten verkleinen laden...
 • Conclusie voorzitter: Dit onderwerp is voldoende besproken.

  vergroten verkleinen laden...
 • Conclusie voorzitter: Dit onderwerp is voldoende besproken.

  vergroten verkleinen laden...
 • Toezegging: Het college zegt toe de vraag aan kengetallen (o.a. over de verschillende fracties) in het jaarverslag van de Meerlanden Holding N.V. door te geven aan de Meerlanden.

  Toezegging: Het college zegt toe de technische vraag van D66 over de netto-omzet vs. de EPITA resultaten schriftelijk te beantwoorden.

  Conclusie voorzitter: Dit onderwerp is voldoende besproken.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vast agendapunt commissie Ruimte

  vergroten verkleinen laden...
 • Conclusie voorzitter: Actiepunten 19-29 en 19-40 worden afgedaan. Actiepunt 19-37 blijft staan zodat de fracties tijd hebben om dit actiepunt te bespreken.

  vergroten verkleinen laden...
 • Dhr. Rocourt vraagt naar een enquête over wonen.


  Mw. Pameijer vraagt naar het verwijderen van struiken.


  Mw. Stam vraagt naar de proef aan de Van Lennepweg en de stand van zaken Kennemerduin.


  Toezegging: Het college zegt toe na te vragen of Elan de documenten van de participatiegroepen over Kennemerduin openbaar wil maken.

  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)