Commissie Ruimte 16 januari 2020 20:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • Tijdens de commissievergadering mag u uw visie en/of mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, Frank Wilschut, via telefoonnummer (023) 54 85 717 of per e-mail: griffie@heemstede.nl

  laden...
 • Dit zijn stukken die aan de commissie worden voorgelegd voor advies aan de raad
  laden...
 • Door een wijziging van de woningwet zijn de stedenbouwkundige bepalingen uit de Bouwverordening, waaronder de parkeernormbepaling, komen te vervallen. Het parkeerbeleid zoals vastgesteld in de ‘Nota Parkeernormen Heemstede’, is daarom momenteel niet rechtstreeks afdwingbaar. Door het bestemmingsplan ‘aanvullende voorschriften parkeren’ komen de regels voor het parkeren in geldende bestemmingsplannen te vervallen en wordt de ontstane leemte gerepareerd.
  Gedurende de termijn van terinzagelegging van het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

  laden...
 • laden...
 • Vast agendapunt commissie Ruimte

  laden...
 • Dit zijn collegebesluiten die aan de commissie worden voorgelegd om deze in de gelegenheid te stellen haar zienswijze kenbaar te maken. De raad hoeft hier niet over te besluiten
  laden...
 • Op 20 februari 2018 heeft het college besloten om het ontwerp inrichtingsplan Slottuin II ter inzage te leggen. Het inrichtingsplan bepaalt de inrichting van de openbare ruimte in het nieuwe wijkje Slottuin, waaronder begrepen de aanleg en aansluiting van riolering, leidingentracé, bestrating, verlichting, enzovoort. Na ontvangst van enkele inspraakreacties op het ontwerp inrichtingsplan en het verwerken van enkele ontwerpopgaven kan het inrichtingsplan worden vastgesteld. Het college vraagt de raad hierbij om een zienswijze.

  laden...
 • Dit zijn collegebesluiten die het college ter informatie aan de raad stuurt. De raad hoeft hierover niet te besluiten. Deze stukken worden alleen op verzoek van een raadslid geagendeerd.
  laden...
 • Onze gemeente heeft de prestatieafspraken geactualiseerd, die ze heeft gemaakt met de Heemsteedse woningcorporaties (Elan Wonen en Pré Wonen) en hun huurdersorganisatie (Bewonersraad Elan Wonen en Bewonerskern Pré).

  Op verzoek van de VVD geagendeerd met de volgende vragen:
  De VVD heeft onder andere de volgende vragen bij de prestatieafspraken 2020.
  Pag. 3/6, punt 2.2.2-B: …... De gemeente geeft uitvoering aan de Regionale afspraken over een regionaal woningbouwprogramma 2019 t/m 2024 en groei van de sociale huurvoorraad. Dit betekent onder meer dat de gemeente zich extra inspant om een grotere woningbouwopgave op zich te nemen dan de berekende 220 woningen EN dat de gemeente zich inzet om in de nieuwbouwproductie 30% sociale huur te realiseren.

  Vragen:
  1. Hoeveel meer woningen dan 220 in Heemstede (periode 2020-2024) wil het college bouwen en waar?
  2. Waarom wijkt het college af van de eerder gemaakte afspraken van 2020 woningen: zowel in het RAP als met de gemeenteraad Heemstede d.d. juli 2019?
  3. Waarom wil het college 30% sociale huur realiseren, hoe wordt deze 30% gefinancierd en waarom wijkt het college af van de eerder - raadsbreed besproken - strategie woningbouw Heemstede d.d. juli 2019?

  Op verzoek van D66 geagendeerd met de volgende vragen:
  1. Het voorgaande RAP spreekt van handhaven sociale woning voorraad. Nu moet Heemstede een extra inspanning leveren ( van 220 naar 235 woningen). Hoe verklaart de wethouder dat?

  2. Voorgaand 2016-2020 was de ambitie ‘ vergroten aantal woningen voor midden inkomen’. Een vage doelstelling die nadere uitwerking behoeft, te meer daar de behoefte volgens het RAP sterk achter blijft bij de behoefte (-25%).
  Hoe is de ontwikkeling van dit segment en hoe bevordert het college de realisatie van deze doelstelling nu dit in de prestatie afspraken niet nader is uitgewerkt?

  3. De duurzaamheidsafspraken zijn nauwelijks aangepast, waren al redelijk algemeen maar nog wel actueel. Nieuw zijn de wooncoaches. Die richten zich op inwoners en niet de corporaties.
  A. In het coalitieakkoord belooft de coalitie ‘ afspraken te maken met de wooncorporaties om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te verwezenlijken‘ waar en welke zijn die? Zie par 2.1.1 van het coalitie akkoord.
  B. Heel specifiek noemde de RAP 2016 (blz. 21) de uitwerking van 2 business cases waaronder het beschikbaar stellen van zonnestroom. Bij succes zouden deze breed worden uitgerold. De business cases moeten nu klaar zijn. Wat was het resultaat? Waarom geen nadere uitspraken over uitrol zonnestroom?

  laden...
 • Verschillende omwonenden van de kruising Heemsteedse Dreef - Camplaan ervaren genoemd kruispunt als zeer verkeersonveilig. In het voorjaar heeft de Commissie Ruimte ingestemd met het uitvoeren van aanpassingen voortkomend uit de Nul-variant en overleg met de participatiegroep. Met de voorgestelde aanpassingen is het de bedoeling om het verkeersonveiligheidsgevoel bij de gebruikers van het kruispunt te verkleinen.

  Op verzoek van D66 geagendeerd met de volgende vragen:
  1. Welk effect denkt het college met de voorliggende maatregel te bereiken? Immers, de omvang van het verkeer wijzigt niet en neemt mogelijk nog toe.
  2. Waarom zou deze maatregel beter werken dan de voorgaande?
  3. Waarom heeft de toegezegde inspraak van 6 december, middels brief aan de bewoners toegezegd, niet plaats gevonden? Althans, de bewoners hebben hier niet meer van vernomen. Hoe verklaart de wethouder dat?
  laden...
 • Het Jaarverslag 2018 De Meerlanden Holding N.V. bestaat uit een Bestuursverslag en de Jaarrekening over het jaar 2018.

  Op verzoek van CDA geagendeerd met de volgende vraag:
  1. Is er export van afval via/door Meerlanden?
  laden...
 • laden...
 • Vast agendapunt commissie Ruimte

  laden...
 • laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)