vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Er is een vragenuur voor leden van de raad, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. De voorzitter bepaalt op welk tijdstip het vragenuur eindigt.
  vergroten verkleinen laden...
 • Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven bespreking in de gemeenteraad om tot een besluit te komen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad besluit:
  1. In te stemmen met de voorgestelde financiële bijdrage vanuit het mobiliteitsfonds van €1.400.000,= aan het structurele maatregelenpakket spoor waarmee de frequentieverhoging op het spoortracé Haarlem - Zandvoort gerealiseerd kan worden.
  2. Kennis te nemen dat de stuurgroep GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland op 18 september 2019 heeft besloten de standpunten en verzoeken van de raad van Bloemendaal, conform de beide aangenomen moties in Bloemendaal (zie bijlagen met kenmerk: 718159 en 718160) in te brengen voor de nog te sluiten bestuursovereenkomst met de derde partijen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De raad besluit:
  a. de nota reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen 2019 met bijlagen, met uitzondering van de instelling van de reserve integraal huisvestingsplan basisonderwijs (IHP) en de voorgestelde mutaties in deze reserve en de reserve sociaal domein, vast te stellen;
  b. de instelling van de reserve integraal huisvestingsplan basisonderwijs (IHP) en de voorgestelde mutaties in deze reserve en de reserve sociaal domein mee te nemen in het raadsvoorstel integraal huisvestingsplan (IHP) die gepland staat voor bestuurlijke behandeling in december 2019;
  c. de bestaande methodiek voor het bepalen van het weerstandsvermogen, de weerstandscapaciteit en het beoordelen en inventariseren van risico's te handhaven;
  d. het bestaande uitgangspunt een ratio weerstandsvermogen met de kwalificatie: uitstekende weerstandscapaciteit 2,0 met een bandbreedte tussen 1,8 en 2,2 voort te zetten;
  e. het bestaande uitgangspunt om jaarlijks de risico's te actualiseren in de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting en jaarrekening te continueren;
  f. de reserves 'investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV)' en 'nieuw beleid 2016-2018' per 31 december 2019 op te heffen;
  g. de naam van de reserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet te wijzigen in reserve sociaal domein;
  h. de voorziening combinatiefuncties per 31 december 2019 op te heffen en het surplus via resultaatbestemming bij de jaarrekening 2019 mee te nemen naar 2020.
  vergroten verkleinen laden...
 • Unaniem aangenomen

  De raad roept het College op:
  Een actieplan op te stellen voor het behoud van intercity-station H-A en de ontwikkelíng daarvan naar een OV Knooppunt;
  De haalbaarheid te onderzoeken van een (extra) oost-west-verbinding, bijvoorbeeld van N201 als auto- snelbus- en snelfietsverbinding op het tracé van de Zuidtangent, waardoor een nieuwe oost-west verbinding wordt gerealiseerd, alsmede van het doortrekken van snelfietspaden naar Heemstede;
  Te onderzoeken hoe Heemstede kan aansluiten bij de Vervoerregio Amsterdam;
  ln de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland de bereikbaarheidsvisie te actualiseren;
  De raad voor deze punten een tijdlijn aan te bieden, waarin periodieke rapportages over de voortgang.

  De raad spreekt uit
  Het college te ondersteunen in elke actie die zij onderneemt om deze doelstelling te bereiken;
  Deze motie toe te sturen aan de MRA.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad besluit:
  1. In te stemmen met de najaarsnota 2019 en de begroting 2019 te wijzigen zoals aangegeven in de hoofdstukken 2 (de financiële mutaties 2019) en 3 (kredieten 2019).
  2. De lineaire afschrijvingsmethode toe te passen voor de afschrijving van activa van sportaccommodaties, sportvelden en hieraan gerelateerde activa.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad besluit:
  1. De ambtshalve wijzigingen voor het bestemmingsplan over te nemen;
  2. Het bestemmingsplan 'Horeca en Terrassen Heemstede' met planid NL.IMRO.0397.BPterrassen-0201, bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0397.BPterrassen-0201.GML met de bijbehorende bestanden vast te stellen overeenkomstig met het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke ontleend is aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (2018) en Basisregistratie Kadaster (2018).
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad besluit:
  De verklaring van geen bedenkingen voor een seminarhotel met parkeerplaats en passeerstroken op de buitenplaats Mariënheuvel (Glipper Dreef 199) af te geven.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In mei 2018 heeft de raad unaniem de motie samenspraak vastgesteld, op initiatief van het CDA. De raad bespreekt hoe verder invulling te geven aan deze motie.

  De motie roept de raad op om bij wijze van onderzoek, in de komende raadsperiode, door te experimenteren, een vorm te vinden waarbij meer recht gedaan wordt aan samenspraak.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)