Gemeenteraad 25 juni 2020 19:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • CDA (de Wit) over zwemmen in de Bronsteevijver
  De burgemeester bezoekt de Bronsteevijver op 21 juni en spreekt er met betrokkenen. De raad verzoekt enige terugkoppeling als er afspraken worden gemaakt.

   

  CDA (Boeder) over openbaar maken verslagen Manpadlaan bij Collegebericht van 24 maart 2020 en het artikel in HD van 24 juni 2020 Heemsteedse wethouder in de fout
  De wethouder biedt excuses aan. De excuses zijn door de raad aanvaard.

  Er is een vragenuur voor leden van de raad, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. De voorzitter bepaalt op welk tijdstip het vragenuur eindigt.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het besluit is vastgesteld met 11 stemmen voor en 10 stemmen tegen.
  Voor stemden de fracties van HBB, GL en PvdA
  Tegen stemden de fracties van VVD, D66 en CDA

   

  Voorstel:
  In te stemmen met het regionale kwantitatieve onderzoek (deel 1), en vergelijking regio en analyse/aandachtspunten en kansen (deel 3 en 4). En hier maximaal € 11.000 voor beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.

  In te stemmen met het kwalitatieve onderzoek (deel 2) en deze te bekostigen voor maximaal € 14.000 te dekken uit de post onvoorzien in de begroting 2020.

  Kennis te nemen van de opzet voor de dialoog met inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld (deel 5) en na oplevering van het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek in het najaar hierover te besluiten.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het besluit is vastgesteld met 14 stemmen voor en 7 stemmen tegen.
  Voor stemden de fracties van VVD, D66, GL, CDA en PvdA
  Tegen stemde de fractie van HBB

  Besluit:
  In te stemmen met invoering van de ja-ja sticker, ten behoeve van de uitvoering hiervan een budget beschikbaar te stellen van € 20.000 en dit te verwerken in de voorjaarsnota 2020 zodat een integrale afweging gemaakt kan worden.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Het besluit is aangehouden in afwachting van nader onderzoek.

  Binnen twee weken worden de concrete vragen en wensen aangeleverd bij het College.

  Het College checkt de juistheid van de gegevens in de keuzematrix. De concrete vragen worden binnen twee weken aangeleverd bij het College.

  Het College zal op basis van de concrete vragen aangeven wanneer aanvullende informatie verwacht kan worden.

  De raad zal zo spoedig mogelijk over het onderwerp besluiten.
   

  vergroten verkleinen laden...
 • De motie is verworpen met 9 stemmen voor en 12 stemmen tegen.
  Voor stemden de fracties van VVD, CDA, D66 (muv het lid Duinker)
  Tegen stemden de fracties van HBB, GL, PvdA en het lid Duinker

  vergroten verkleinen laden...
 • Amendement VVD, D66, CDA “Mobiliteit Metterdaad met elkaar’

  Het amendement is unaniem aangenomen.

  Het geamendeerde voorstel is verder zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

  De raad besluit:

  1.   Akkoord te gaan met het ontwerp jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;

  2.   Akkoord te gaan met het ontwerp Jaarplan en begroting 2021, onder voorbehoud en in afwachting van de afronding van de besluitvorming over de bereikbaarheidsvisie en de doorvertaling daarvan in het Jaarplan en onder de voorwaarde dat de batenratio (naar aantal inwoners van de deelnemende gemeenten) per 2022 wordt geactualiseerd.

  3.   Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR Bereikbaarheid  Zuid-Kennemerland mee te delen.

  Voorstel

  Akkoord te gaan met het ontwerp jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;

  Akkoord te gaan met het ontwerp jaarplan en begroting 2021 van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;

  Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR Bereikbaarheid Zuid- Kennemerland mee te delen.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

  In te stemmen met het voorstel om:
  a. om ter dekking van het wegvallende structurele dividend Eneco (€ 437.500) 3 leningen buitencontractueel af te lossen per 16 november 2020, voor 5 leningen per 16 november 2020 een couponverlaging (renteverlaging) door te voeren naar 0% per 16 november 2020 en de boeterente in 2020 ad € 3.298.813 (€ 102.835 + € 3.195.978) ten laste van de algemene reserve te brengen (II b2 en II b3 in voorstel).
  b. bij de opstelling van de begroting 2021 rekening te houden met het principe, voor zover wettelijk toegestaan, om rentekosten te blijven toerekenen aan de riool- en afvalstoffenheffing (II b5 in voorstel).
  c. bovenstaande besluiten (ad a en b) te verwerken in de (meerjaren)begroting van 2021-2024.
  d. het structurele voordeel, welke voortkomt uit de maatregelen naar aanleiding van het wegvallend structureel dividend, te verwerken in de (meerjaren)begroting 2021-2024.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

  De volgende zienswijze te geven inzake het jaarverslag en programmabegroting van de Veiligheidsregio Kennemerland:
  - Zienswijze ontwerp jaarverslag VRK 2019 en ontwerp programmabegroting VRK 2020-2024, zie bijlagen;

  Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland overeenkomstig te berichten.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

  de bij dit besluit horende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2019 bestaande uit de boekwerken “rekening 2019 jaarstukken 2019” en “rekening 2019 bijlagenboek” vast te stellen;

  de lasten en baten van de jaarrekening 2019 vast te stellen op respectievelijk € 56.563.996 en € 56.991.887;

  de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de jaarrekening 2019 vast te stellen op € 5.872.518 en € 6.754.457;

  van het voordelig rekeningresultaat 2019 van € 1.309.830 een bedrag van:
  • € 564.700 over te hevelen naar 2020 en aan de desbetreffende budgetten toe te voegen;
  • € 745.130 toe te voegen aan de algemene reserve.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

  De voorjaarsnota 2020 en de wijziging van de begroting 2020 zoals aangegeven in hoofdstuk 2 (de financiële mutaties 2020) en hoofdstuk 3 (de gewijzigde/nieuwe investeringen 2020) vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

  1. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften over te nemen;
  2. Het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

  In het kader van het geven van een zienswijze in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk);

  Het bestuur Paswerk overeenkomstig te berichten;

  Het verwachte tekort ad € 17.940 te dekken uit de algemene middelen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

  In het kader van het geven van een zienswijze in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 van de "GR Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland";

  Het GR bestuur overeenkomstig te berichten.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

  De raad besluit:

  Als zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond kenbaar te maken dat akkoord wordt gegaan met de begrotingswijziging 2020, de begroting 2021 en de jaarrekening 2019 en tevens aan te geven dat de geraamde bijdrage Heemstede in de begroting 2020 voor 115 uur te hoog is opgenomen;

  Als zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond kenbaar te maken dat de huidige indexering van 2,5% op de meerjarenraming 2022-2025 voor kennisgeving wordt aangenomen en dat de zienswijze over de werkelijke indexering, afhankelijk van de komende ontwikkelingen en het takenpakket van de ODIJ, bij vaststelling van de begrotingen 2022–2025 wordt gegeven;

  Kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van de Omgevingsdienst IJmond.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De geheimhouding is bekrachtigd met 13 stemmen voor en 8 stemmen tegen.
  Voor stemden de fracties van HBB, D66 (muv het lid Rocourt), GL en PvdA
  Tegen stemden de fracties van VVD, CDA en het lid Rocourt

  De raad besluit de geheimhouding te bekrachtigen op het advies ‘Gemeente Heemstede/Advies grens bebouwde kom’ van onze externe jurist (d.d. 8 mei 2020) dat als bijlage bij collegebericht 20 050 is toegevoegd, op grond van het bepaalde in artikel 55, eerste lid j° artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet in samenhang met artikel 10, tweede lid, aanhef en onder sub g van de Wet openbaarheid van bestuur. (overeenkomstig artikel 25, derde lid Gemeentewet).

  vergroten verkleinen laden...
 • De motie is aangenomen met 18 stemmen voor en 3 stemmen tegen
  Voor stemden de fracties van HBB, VVD (muv het lid Radix), D66, GL en PvdA
  Tegen stemde de fractie van CDA en het lid Radix

   

  vergroten verkleinen laden...
 • De motie is verworpen met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen
  Voor stemden de fracties van VVD, D66 (muv het lid Duinker), CDA en het lid de Valk
  Tegen stemden de fracties van HBB (muv het lid de Valk), GL, PvdA en het lid Duinker

  vergroten verkleinen laden...
 • Brief #7 van Stichting Vluchteling wordt in handen gesteld van het College voor een advies aan de raad.
  Daarmee is de afdoening van de ingekomen brieven vastgesteld.

  De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken.

  vergroten verkleinen laden...
 • Dhr de Zeeuw informeert naar draagvlak in de raad om gezamenlijk een zienswijze van Heemstede in te dienen op de Luchtvaartnota, naast de regionale zienswijze die wordt ingediend. D66 steunt dat initiatief, de overige fracties niet.
  De voorzitter concludeert dat er geen draagvlak is om namens de raad van Heemstede een zienswijze in te dienen.

  Dhr Rocourt meldt dat oud-raadslid en oud-wethouder Nieuwland (D66) is voorgedragen als burgemeester van Uitgeest. De raad feliciteert dhr Nieuwland daarmee van harte.

  Op voorstel van mw Timmer worden alle overige vragen voor dit agendapunt schriftelijk gesteld, met het oog op de tijd. Het voorstel wordt aangenomen.

  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)